หน่วยงาน :
        / ระดับการเข้าใช้งาน : 
 
 
 
หน้าแรก
 
 
ภาพรวมโครงการ
 
 
บริหารข้อมูลโครงการ
 
 
รายงานความก้าวหน้า
 
 
สถานะโครงการ
 
 
ติดตามความก้าวหน้า
 

คัดลอกแบบประเมิน

สร้างแบบประเมินทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงาน
ที่ไม่ใช่โครงการของกรมฯ


ข้อมูลผู้ใช้งาน

กระดานถาม-ตอบ

รายงานต่างๆ

ออกจากระบบ
   

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับดูแผนที่

 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552

  ข้อมูลโครงการ โครงการประกวดบรรยายธรรม

   
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดบรรยายธรรม
หน่วยงาน : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์  สำนักงานเลขานุการกรม
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณสนับสนุนโครงการ : มี
งบประมาณที่ได้รับ : 1,600,000.00 บาท
วันที่เริ่มโครงการ : 01/10/2555
วันสิ้นสุดโครงการ : 31/08/2556
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2  ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา
สอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวง :

สร้างค่านิยม

การสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : -
การสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ :

มาตรา ๗๙  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น  ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา  รวมทั้งสนับสนุน การนำหลักธรรมทางศาสนา  มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และมาตรา ๘๐  รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : -
หลักการและเหตุผล :

สังคมไทยในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากสังคมที่ผู้คนเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  กลายเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ที่คนในสังคมให้ความสำคัญต่อวัตถุมากกว่าจิตใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  แข่งขันแย่งชิงเพื่อเป็นผู้ได้เปรียบ  ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน  ขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต  ล้วนเป็นมูลเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายประการตามมา รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น

           กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเน้นให้คนไทยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ได้จัดโครงการประกวดบรรยายธรรมขึ้น โดยตระหนักถึงว่า เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่ต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นพิเศษ เพราะสามารถรับรู้และซึมซับความดีได้ง่าย โดยเฉพาะการประกวดบรรยายธรรม  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการแสดงความสามารถในการฝึกฝนตนเอง ศึกษา  ค้นคว้า สั่งสม จนมีภูมิรู้ทางด้านหลักธรรมคำสอน สามารถน้อมนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้จากหลักธรรม จนสามารถบรรยายธรรมได้ และผู้ชนะการประกวดรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศจำนวน ๒๔ คน จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัล ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจําปี ๒๕๕๖  นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จรรโลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไป และเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการบำเพ็ญกิจทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา อันเป็นหนทางสู่การปฏิบัติที่ดีงามในภายภาคหน้า เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถต้านทานต่อสิ่งเร้าที่จะนำพาชีวิตให้มืดมน

 

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อเป็น
ข้อมูลในการบรรยายธรรม  ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชน    

๓.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

 

เป้าหมาย/งบประมาณ :

ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน

เตรียมการและบริหารโครงการ

-ประชุมคณะทำงาน

 

๑ ครั้ง

 

 

 

 

 

๑๘,๐๐๐

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

 

จัดกิจกรรมระดับจังหวัด (รับสมัครและคัดเลือก)

๑. ส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ)  จัดสรรให้จังหวัดละ ๖,๕๐๐ บาท

๒. ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  จัดสรรให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หนกลางฯ วัดประยุรวงศาวาส ๖,๕๐๐ บาท

แห่ง

 

๗๗

 

๕๐๐,๕๐๐

 

 

 

จัดแข่งขันระดับภาค (๑๘ ภาคคณะสงฆ์)

๑. ส่วนภูมิภาค  จัด ณ วัดตัวแทนจัดแต่ละภาค. ๑๗ แห่ง  (๑๗ ภาคคณะสงฆ์)

๒. ส่วนกลาง  จัด ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนกลาง ฯ

(การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เป็นตัวแทนจัด  ใช้ฐานจังหวัดเป็นเกณฑ์  คือ  จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ บาทx๗๗ จังหวัด)

แห่ง

 

๑๘

 

๗๗๐,๐๐๐

 

 

 

 

จัดแข่งขันระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)

จัด ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนกลาง ฯ (ศพอ.ก.)  วัดประยุรวงศาวาส  

ครั้ง

 

 

๓๐๐,๐๐๐

 

 

 

ค่าติดตามประเมินผล วัสดุ-อุปกรณ์

 

 

 

๑๑,๕๐๐

 

 

รวม

 

 

๑,๖๐๐,๐๐๐

(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงาน และปริมาณ :

ที่

กิจกรรม

ปริมางาน

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

งบ

ประมาณ

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ขออนุมัติโครงการ

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

จัดประชุมหาแนวทางการดำเนินงาน

๑ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๕,๐๐๐

จัดกิจกรรมระดับจังหวัด (รับสมัครและคัดเลือก)

๗๗ แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๘๕,๐๐๐

จัดแข่งขันระดับภาค (๑๘ ภาคคณะสงฆ์)

๑๘ แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๗๐,๐๐๐

จัดแข่งขันระดับประเทศ

 

๑ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๐,๐๐๐

ค่าติดตามประเมิน วัสดุ-อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลผลิต :  -
ผลลัพธ์ :  -
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ที่

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ

๑.

 

 

 

 

 

๒.

 

 

 

 

๓.

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

 

 

 

 

เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทางพระพุทธ ศาสนา  เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรยายธรรม  ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชน   

ความพึงพอใจ

- จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

-  ระดับความรู้ด้านหลักธรรม

 

 

 

 

- ระดับความพึงพอใจ

๑.  เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน๑๑,๙๖๔ คน

๒.  ร้อยละ ๖๕

 

 

 

 

๓. ร้อยละ ๗๐

การประเมินผล :

ที่

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล

๑.

๒.

จำนวนเด็ก  เยาวชนและประชาชน

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๑. การรายงานผลของหน่วย งาน   

    ที่ได้รับงบประมาณ

๒. การสำรวจ/สอบถาม

-  แบบรายงาน

-  แบบสำรวจ

-  แบบสอบถาม/ประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           ๒. เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรยายธรรม  ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชน    

            ๓. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๔

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

๖,๕๔๐ คน

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๗,๕๓๘ คน

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน :

งบประมาณน้อยไม่เพียงพอในการดำเนินงานจัดกิจกรรมระดับจังหวัด

กระบวนการ / วิธีปฏิบัติ :

หัวข้อ

สาระสำคัญ

. หลักการสำตัญ

เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมและได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.กระบวนการจัดการโครงการฯ

แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดให้ประสานโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการบรรยายะรรม

๔.ความร่วมมือ/ประสานงานเครือข่ายและการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการ

-โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วน นักเรียนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในภาคพื้นที่อาศัยอยู่

๕.การติดตามประเมินผล

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมติดตามประเมินผล

สรุปประเด็นสำคัญของโครงการ :
หลักการโดยย่อ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ไฟล์แบบประเมินของโครงการ : -
ไฟล์แนบข้อมูลโครงการพร้อมแผนปฏิบัติการ : -@ สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : plan_dra@hotmail.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8787 โทรสาร 0 2422 8782