หน่วยงาน :
        / ระดับการเข้าใช้งาน : 
 
 
 
หน้าแรก
 
 
ภาพรวมโครงการ
 
 
บริหารข้อมูลโครงการ
 
 
รายงานความก้าวหน้า
 
 
สถานะโครงการ
 
 
ติดตามความก้าวหน้า
 

คัดลอกแบบประเมิน

สร้างแบบประเมินทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงาน
ที่ไม่ใช่โครงการของกรมฯ


ข้อมูลผู้ใช้งาน

กระดานถาม-ตอบ

รายงานต่างๆ

ออกจากระบบ
   

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับดูแผนที่

 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552

  ข้อมูลโครงการ โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

   
ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
หน่วยงาน : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์  สำนักงานเลขานุการกรม
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณสนับสนุนโครงการ : มี
งบประมาณที่ได้รับ : 6,500,000.00 บาท
วันที่เริ่มโครงการ : 01/01/2556
วันสิ้นสุดโครงการ : 31/05/2556
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2  ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา
สอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวง :

สร้างค่านิ

การสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : -
การสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ :

มาตร  ๗๙  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน  และศาสนาอื่น  ทั้งต้องส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : -
หลักการและเหตุผล :

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศไทยไว้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น มีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรยังเป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศ ประการสำคัญประเทศไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคนไทยให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ เผยแพร่หลักธรรมสู่เยาวชนและประชาชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้คนไทยได้แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม นำมาสร้างเสริมเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต แก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน เนื่องจากวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ โอวาทปาติโมกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ด้วยการสวดมนต์  รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา

๒. เพื่อปลูกฝังให้ผู้ปกครอง  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได้ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุข

๓. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม  ทำบุญตักบาตร  เวียนเทียน  -

๔.  เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม  จริยธรรมอย่างยั่งยืน  โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

เป้าหมาย/งบประมาณ :

ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

(บาท)

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน

ประชุมคณะทำงาน

ครั้ง

๒๐,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

ถัวจ่ายทุกรายการ

จัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานฯ

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จว.ละ ๓๐,๐๐๐.-

- วัดอนงคาราม

- วัดยานนาวา

 

จังหวัด

วัด

วัด

 

๗๖

 

๒,๒๘๐,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับวันมาฆบูชา

เล่ม

๔๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

จัดพิมพ์บัตรอวยพรวันมาฆบูชา

 

แผ่น

๓๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   

 

แผ่น

๕,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๖.

จัดพิมพ์เกียรติบัตร

 

แผ่น

๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๗.

ประชาสัมพันธ์, แถลงข่าว

จัดทำสปอตโทรทัศน์-วิทยุ

ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐

๘.

วัสดุ – อุปกรณ์  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

 

 

๕๐๐,๐๐๐

 

รวม

 

 

๖,๕๐๐,๐๐๐

ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงาน และปริมาณ :

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ปริมาณงาน

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

งบประมาณ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค..

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๖,๕๐๐,๐๐๐

๑.ประชุมคณะทำงาน

๒ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐

๒.จัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานฯ วัฒนธรรมจังหวัด,

วัดอนงคาราม, วัดยานนาวา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔,๐๘๐,๐๐๐

๓.จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับ       วันมาฆบูชา

๔๐,๐๐๐

เล่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐๐,๐๐๐

๔. จัดพิมพ์บัตรอวยพร

๓๐,๐๐๐

เล่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๐,๐๐๐

๕. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

๕,๐๐๐

แผ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕๐,๐๐๐

๖. จัดพิมพ์เกียรติบัตร

๕๐,๐๐๐แผ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลผลิต :  -
ผลลัพธ์ :  -
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ที่

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๕๐๐,๐๐๐  คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละความพึงพอใจ

ร้อยละ  ๗๐

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ           วันมาฆบูชา และการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  วันมาฆบูชา  และการนำหลักธรรม                   ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ร้อยละ  ๖๐

การประเมินผล :

ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

๑. แบบสอบถาม

๒. สังเกต

แบบติดตามการประเมินผล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน  สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒. เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๓. เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได้ร่วมกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓

ปีงบประมาณ  ๒๕๕

ปีงบประมาณ  ๒๕๕

กิจกรรม

หน่วยนับ

(จำนวนนับ)

งบประมาณ

กิจกรรม

หน่วยนับ

(จำนวนนับ)

งบประมาณ

กิจกรรม

หน่วยนับ

(จำนวนนับ)

งบประมาณ

จัดกิจกรรมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง              วัดสระเกศ              วัดยานนาวา

             

ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด วัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

๗,๓๒๐,๘๘๐

คน

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

จัดกิจกรรมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง              วัดสระเกศ

วัดยานนาวา                

 

ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด วัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

๘,๐๑๒,๘๖๕

คน

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

จัดกิจกรรมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วัดยานนาวา

 

ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด วัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

๘๕๙,๓๔๔คน

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน :

- ไม่มี -

กระบวนการ / วิธีปฏิบัติ :

หัวข้อ

สาระสำคัญ

๑. หลักการสำคัญ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้ร่วมกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย  มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน  สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๒. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ดำเนินการทั้งในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคทั้ง  ๗๕  จังหวัด

๓. กระบวนการจัดการโครงการฯ

๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ/งาน โดยจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ สปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์โฆษณาโครงการ

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรม

๓. ขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรท้องถิ่นจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข  

๔. ติดตามประเมินผลโครงการ

๔. ความร่วมมือ / ประสานงานเครือข่ายและการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการ

๑. ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม 

๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

๕. การติดตามประเมินผล

๑. แบบสอบถาม

๒. การรายงานผลการจัดกิจกรรมของจังหวัด

สรุปประเด็นสำคัญของโครงการ :
หลักการโดยย่อ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ไฟล์แบบประเมินของโครงการ : -
ไฟล์แนบข้อมูลโครงการพร้อมแผนปฏิบัติการ : -@ สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : plan_dra@hotmail.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8787 โทรสาร 0 2422 8782