Google ภายใน
FONTSIZE
 รวมเว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
+ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สลน.
+ สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี, สลค.
    - ราชกิจจานุเบกษา
    - คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
+ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ, สขช.
+ สำนักงบประมาณ, สงป.
+ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สมช.
+ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ก.พ.
+ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.
+ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ก.พ.ร.(ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไม่มีฐานะเป็นกรม)
 
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สปน.
    - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, กปอ.
    - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, สขร.
    - สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อปท.
    - สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
+ กรมประชาสัมพันธ์, กปส.
+ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สคบ.
 
บริษัทมหาชน
+ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), จากเดิม องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, อสมท. ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2547
 
องค์การมหาชน
+ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), สมศ.
+ สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน), สปท.
+ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน), สสส.
+ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), อพท
+ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน), กทบ.
+ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สบร.
    - สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ห้องสมุดมีชีวิต) (TK Park), สอร.
    - สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, สพร.
    - ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (องค์การมหาชน), สคบ.
    - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
    - ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ, สมพช.
    - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย, ศลชท.
    - สถาบันวิทยาการการเรียนรู้, สวร.
 
หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สกว.
+ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, สคส.
 

© สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗