Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
FONTSIZE
 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัด “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน  : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ ณ  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ต่างตระหนักในสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว ว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อป้องกันมิให้ขยายผลเป็นปัญหาวิกฤตด้านอาชญากรรมของประเทศ จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน ๖ รุ่น โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๖  กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนชายตามคำสั่งศาล จำนวน ๕๓ คน พร้อมผู้ปกครอง จำนวน ๕๓ คน รวมจำนวนทั้งหมด ๑๐๖ คน มีการปฐมนิเทศไปเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ และจัดเข้าค่าย ฯ ๔ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ ณ  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าคณะพระอาจารย์ธรรมวิทยากร  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและครอบครัวของเยาวชนเหล่านั้น  นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยการพัฒนากาย คือ  การแสดงออกทางกิริยามารยาท  พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม  ไม่นำสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายของเรา และการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พัฒนาศีล  โดยการกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต พัฒนาจิต  ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์  ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย พัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  รู้วิธีการป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗