ÇÑ´ã¹ÈÒʹҾط¸
¡ÅѺ˹éÒáá
          »¯Ô¨¨ÊÁØ»ºÒ· 

          »¯Ô¨¨ÊÁØ»ºÒ· á»Å¾Íä´é¤ÇÒÁËÁÒÂã¹àº×éͧµé¹ÇèÒ ¡ÒÃà¡Ô´¢Öé¹¾ÃéÍÁáË觸ÃÃÁ·Ñé§ËÅÒÂâ´ÂÍÒÈÑ¡ѹ ¡Ò÷ÓÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂÍÒÈÑ¡ѹæ¨Ö§à¡Ô´ÁÕ¢Öé¹ ËÃ×Í¡Ò÷Õè·Ø¡øìà¡Ô´¢Öé¹à¾ÃÒÐÍÒÈÑ»Ѩ¨ÑÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìà¡ÕèÂÇà¹×èͧ¡Ñ¹ÁÒ  »¯Ô¨¨ÊÁØ»ºÒ· à»ç¹ËÅÑ¡¸ÃÃÁÍÕ¡ËÁǴ˹Ö觷Õè¾Ãоط¸à¨éҷçáÊ´§ã¹ÃÙ»¢Í§¡®áË觸ÃÃªÒµÔ ËÃ×ÍËÅÑ¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèÁÕÍÂÙèâ´Â¸ÃÃÁ´Ò äÁèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÍغѵԢͧ¾ÃÐÈÒÊ´Ò·Ñé§ËÅÒ ¤ÓÊÃØ»»¯Ô¨¨ÊÁØ»ºÒ· ºè§ÇèÒ à»ç¹¡Ãкǹ¡ÒÃà¡Ô´¢Öé¹áÅдѺä»áË觤ÇÒÁ·Ø¡¢ì
ñ.  ËÅÑ¡·ÑèÇä»
¡.  ÍÔÁÊÁÖ  ʵԠ ÍÔ· â˵Ԡ                        àÁ×èÍÊÔ觹ÕéÁÕ  ÊÔ觹Õé¨Ö§ÁÕ 
     ÍÔÁÊÊØ»»·Ò  ÍÔ·  ÍØ»»ªªµÔ                à¾ÃÒÐÊÔ觹Õéà¡Ô´¢Öé¹  ÊÔ觹Õé¨Ö§à¡Ô´¢Öé¹

¢.  ÍÔÊÁÖ  ÍʵԠ ÍÔ·  ¹ â˵Ԡ                    àÁ×èÍÊÔ觹ÕéäÁèÁÕ  ÊÔ觹Õé¡çäÁèÁÕ 
     ÍÔÁÊÊ  ¹ÔâøҠ ÍÔ·  ¹ÔÃت¬µÔ               à¾ÃÒÐÊÔ觹Õé´Ñºä»   ÊÔ觹Õé¡ç´Ñº  ( ´éÇÂ)
 
ò.  ËÅѡᨧËÑÇ¢éÍ ËÃ×ÍËÅÑ¡»ÃÐÂØ¡µì
¡.  ÍÇÔªªÒ»¨¨ÂÒ  ʧ¢ÒÃÒ                        à¾ÃÒÐÍÇÔªªÒà»ç¹»Ñ¨¨Ñ  Êѧ¢Òè֧ÁÕ
     ʧ¢Òû¨¨ÂÒ  ÇÔ­­Ò³                        à¾ÃÒÐÊѧ¢ÒÃà»ç¹»Ñ¨¨Ñ  ÇÔ­­Ò³¨Ö§ÁÕ
     ÇÔ­­Ò³»¨¨ÂÒ  ¹ÒÁÃÙ»                       à¾ÃÒÐÇÔ­­Ò³à»ç¹»Ñ¨¨Ñ  ¹ÒÁÃÙ»¨Ö§ÁÕ
     ¹ÒÁÃÙ»»¨¨ÂÒ   ÊÌÒµ¹                      à¾ÃÒйÒÁÃÙ»à»ç¹»Ñ¨¨Ñ  ÊÌÒµ¹Ð¨Ö§ÁÕ 
     ÊÌÒµ¹»¨¨ÂÒ ¼ÊâÊ                         à¾ÃÒÐÊÌÒµ¹à»ç¹»Ñ¨¨Ñ  ¼ÑÊÊШ֧ÁÕ 
     ¼ÊÊ»¨¨ÂÒ àÇ·¹Ò                              à¾ÃÒмÑÊÊÐà»ç¹»Ñ¨¨Ñ  àÇ·¹Ò¨Ö§ÁÕ
     àÇ·¹Ò»¨¨ÂÒ   µ³ËÒ                          à¾ÃÒÐàÇ·¹Òà»ç¹»Ñ¨¨Ñ  µÑ³ËÒ¨Ö§ÁÕ
     µÑ³ËÒ»¨¨ÂÒ  Íػҷҹ                        à¾ÃÒеѳËÒà»ç¹»Ñ¨¨Ñ  Íػҷҹ  ¨Ö§ÁÕ 
     Íػҷһ¨¨ÂÒ  ÀâÇ                              à¾ÃÒÐÍػҷҹà»ç¹»Ñ¨¨Ñ  À¾¨Ö§ÁÕ
     ÀÇ»¨¨ÂÒ    ªÒµÔ                                 à¾ÃÒÐÀ¾à»ç¹»Ñ¨¨Ñ  ªÒµÔ¨Ö§ÁÕ
     ªÒµÔ»¨¨ÂÒ  ªÃÒÁó                           à¾ÃÒЪҵÔà»ç»Ѩ¨Ñ  ªÃÒÁóШ֧ÁÕ
.........................................................................................................
    âÊ¡»ÃÔà·Ç·Ø¡¢â·Á¹ÑÊÊØ»ÒÂÒÊÒ   ÊÁÀǹµÔ
     ¤ÇÒÁâÈ¡  ¤ÇÒÁ¤ÃèÓ¤ÃÇ­  ·Ø¡¢ì â·Á¹ÑÊ áÅФÇÒÁ¤Ñºá¤é¹ã¨ ¨Ö§ÁÕ¾ÃéÍÁ
     àÍÇàÁµÊÊ  à¡ÇÅÊÊ  ·Ø¡¢¡¢¹¸ÊÊ  ÊÁØ·â  â˵Ô
     ¤ÇÒÁà¡Ô´¢Öé¹áË觡ͧ·Ø¡¢ì·Ñ駻ǧ¹Õé  ¨Ö§ÁÕä´é  ´éÇ»ÃСÒéйÕé

    ¢.     ÍÇÔªªÂ  µàÇÇ  ÍàÊÊÇÔÃÒ¤¹ÔâøҠ          Ê§¢ÒùÔâÃ⸠à¾ÃÒÐÍÇÔªªÒÊÓÃÍ¡ä»äÁèàËÅ×ÍÊѧ¢Òè֧´Ñº
            ʧ¢ÒùÔâÃ⸠ÇÔ­­Ò³¹ÔâÃ⸠              à¾ÃÒÐÊѧ¢ÒôѺ  ÇÔ­­Ò³¨Ö§´Ñº
            ÇÔ­­Ò³¹ÔâÃ⸠ ¹ÒÁÃÙ»¹ÔâÃ⸠             à¾ÃÒÐÇÔ­ҳ´Ñ´Ñº  ¹ÒÁÃÙ»¨Ö§´Ñº
            ¹ÒÁÃÙ»¹ÔâÃ⸠ ÊÌÒµ¹¹ÔâÃ⸠             à¾ÃÒйÒÁÃÙ»´Ñº  ÊÌÒµ¹¨Ö§´Ñº
            ÊÌÒµ¹¹ÔâÃ⸠  ¼ÊʹÔâÃ⸠               à¾ÃÒÐÊÌÒµ¹´Ñº   ¼ÑÊÊШ֧´Ñº
            ¼ÊʹÔâÃ⸠àÇ·¹Ò¹ÔâÃ⸠                     à¾ÃÒмÑÊÊдѺ  àÇ·¹Ò¨Ö§´Ñº
            àÇ·¹Ò¹ÔâÃ⸠ µ³ËÒ¹ÔâÃ⸠                 à¾ÃÒÐàÇ·¹Ò´Ñº   µÑ³ËÒ¨Ö§´Ñº
            µ³Ë¹ÔâÃ⸠   Íػҷҹ¹ÔâÃ⸠              à¾ÃÒеѳËҴѺ  Íػҷҹ¨Ö§´Ñº
            ÍػҷҹÔâÃ⸠ ÀǹÔâÃ⸠                     à¾ÃÒÐÍػҷҹ´Ñº  À¾¨Ö§´Ñº
            ÀǹÔâÃ⸠ ªÒµÔ¹ÔâÃ⸠                         à¾ÃÒÐÀ¾´Ñº  ªÒµÔ¨Ö§´Ñº
            ªÒµÔ¹ÔâÃ⸠ ªÃÒÁó¹ÔâÃ⸠                  à¾ÃÒЪҵԴѺ  ªÒÃÒÁóР(¨Ö§´Ñº)
.................................................................................................... .......
            âÊ¡»ÃÔà·Ç·Ø¡¢â·Á¹ÊÊÊØ»ÒÂÒÊÒ  ¹ÔÃت¬¹µÔ
            ¤ÇÒÁâÈ¡  ¤ÇÒÁ¤ÃèÓ¤ÃÇ­ ·Ø¡¢ì â·Á¹ÑÊ  ¤ÇÒÁ¤Ñºá¤é¹ã¨  ¡ç´Ñº
            àÍÇàÁµÊÊ  à¡ÇÅÊÊ  ·Ø¡¢¡¢¹¸ÊÊ  ¹ÔâÃ⸠ â˵Ô
            ¤ÇÒÁ´ÑºáË觡ͧ·Ø¡¢ì·Ñé§ÁÇŹÕé  ÂèÍÁÁÕ´éÇ»ÃСÒéйÕé
            ¢ÍãËéÊѧࡵÇèÒ  ¤ÓÊÃØ»»¯Ô¨¨ÊÁØ»ºÒ·¹Õé  ºè§ÇèÒ  à»ç¹¡Ãкǹ¡ÒÃà¡Ô´¢Öé¹áÅдѺä»áË觡ͧ·Ø¡¢ì 
 

¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ “ ·Ø¡¢ì “

            ¤ÓÇèÒ ”·Ø¡¢ì “ ÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭáÅÐÁÕº·ºÒ·Áҡ㹾ط¸¸ÃÃÁ áÁéã¹ËÅÑ¡¸ÃÃÁÍ×è¹æàªè¹äµÃÅѡɳì áÅÐÍÃÔÂÊѨ ¡çÁÕ·Ø¡¢ìà»ç¹Í§¤ì»ÃСͺ·ÕèÊӤѭ ¨Ö§¤Ç÷ӤÇÒÁà¢éÒã¨ã¹¤ÓÇèÒ·Ø¡¢ì¡Ñ¹ãËéªÑ´à¨¹¡è͹ àÁ×èÍ·Ó¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹¾Ø·¸¸ÃÃÁ ãËéÊÅÑ´¤ÇÒÁà¢éÒã¨á¤ºæã¹ÀÒÉÒä·Â·Ôé§ä»àÊÕ¡è͹  áÅоԨÒóÒãËÁèµÒÁ¤ÇÒÁËÁÒ¡ÇéÒ§æ¢Í§¾Ø·¸¾¨¹ì·Õèáºè§ ·Ø¡¢µÒ à»ç¹ ó ÍÂèÒ§ ¾ÃéÍÁ´éǤÓ͸ԺÒÂã¹ÍÃö¡¶Ò  ´Ñ§¹Õé 

            ñ.  ·Ø¡¢µ·Ø¡¢µÒ ·Ø¡¢ì·Õèà»ç¹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·Ø¡¢ì ¤×ͤÇÒÁ·Ø¡¢ì¡Ò·ء¢ìã¨ÍÂèÒ§·Õèà¢éÒ㨡ѹâ´ÂÊÒÁÑ­  µÃ§µÒÁª×èÍ  µÒÁÊÀÒ¾ ·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹ÇèÒ·Ø¡¢àÇ·¹Ò ( ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ìÍÂèÒ§»¡µÔ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ àÁ×èÍ»ÃÐʺ͹ԯ°ÒÃÁ³ì ËÃ×ÍÊÔ觡Ãзº¡ÃзÑ觺պ¤Ñé¹)

            ò.  ÇÔ»ÃÔ³ÒÁ·Ø¡¢µÒ  ·Ø¡à¹×èͧ´éǤÇÒÁ¼Ñ¹á»Ã  ËÃ×Í·Ø¡¢ì·Õèà¹×èͧ㹤ÇÒÁ¼Ñ¹á»Ã¢Í§ÊØ¢ ¤×ͤÇÒÁÊØ¢·Õè¡ÅÒÂà»ç¹¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì ËÃ×Í·ÓãËéà¡Ô´·Ø¡¢ìà¾ÃÒФÇÒÁá»Ã»Ãǹ¡ÅѺ¡ÅÒ¢ͧÁѹàͧ ÀÒÇзÕ軡µÔ¡çʺÒ´Õà©ÂÍÂÙèäÁèÃÙéÊÖ¡·Ø¡¢ìÍÂèÒ§ã´àÅ áµè¤ÃÑé¹ä´éàÊǤÇÒÁÊØ¢ºÒ§ÍÂèÒ§ ¾ÍÊØ¢¹Ñ鹨ҧŧËÃ×ÍËÒÂä» ÀÒÇÐà´ÔÁ·Õèà¤ÂÃÙéÊ֡ʺÒÂà»ç¹»¡µÔ¹Ñé¹ ¡ÅѺ¡ÅÒÂà»ç¹·Ø¡¢ìä» àÊÁ×͹à»é¹·Ø¡¢ìὧ  «Öè§áÊ´§µÑÇÍÍ¡ÁÒ㹷ѹ·Õ·Õè¤ÇÒÁÊØ¢¹Ñ鹨״¨Ò§ËÃ×ÍàÅ×͹Åҧ仠 ÂÔè§ÊØ¢ÁÒ¡¢Öé¹à¾Õ§㴠¡ç¡ÅѺ¡ÅÒÂà»ç¹·Ø¡¢ìÃعáçÁÒ¡¢Öé¹à·èÒ¹¹Ñé¹ àÊÁ×͹ÇèÒ·Ø¡¡¢×·Õèὧ¢ÂÒµÑǵÒÁ¢Öé¹ä» ¶éÒ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ñé¹äÁèà¡Ô´¢Öé¹ ·Ø¡¢×à¾ÃÒÐÊØ¢¹Ñ鹡çäÁèÁÕ áÁéàÁ×èÍÂѧàÊǤÇÒÁÊØ¢ÍÂÙè  ¾Í¹Ö¡ÇèÒÊØ¢¹Ñé¹ÍÒ¨¨ÐµéͧÊÔé¹ÊØ´ä» ¡ç·Ø¡¢ì´éÇÂËÇÒ´¡Ñ§ÇÅã¨ËÒÂäËÇËÇÑè¹

            ó.   Êѧ¢Ò÷ء¢µÒ  ·Ø¡¢ìµÒÁÊÀÒ¾Êѧ¢Òà ¤×ÍÊÀÒÇТͧµÑÇÊѧ¢ÒÃàͧ  ËÃ×ÍÊÔ觷Ñé§ËÅÒ·Ñ駻ǧ·Õèà¡Ô´¨Ò¡à˵ػѨ¨Ñ ä´éá¡è  ¢Ñ¹¸ì õ  ( ÃÇÁ¶Ö§  ÁÃä  ¼Å  «Öè§à»ç¹âšصµÃ¸ÃÃÁ ) à»ç¹·Ø¡¢ì  ¤×Íà»é¹ÊÀÒ¾·Õè¶Ø¡ºÕº¤Ñé¹´éÇ»Ѩ¨Ñ·Õè¢Ñ´áÂ駡ѹ  ÁÕ¡ÒÃà¡Ô´¢Öé¹áÅÐÊÅÒÂËÃ×Í´Ñºä» äÁèÁÕ¤ÇÒÁÊÁºÙóìÍÂÙèã¹µÑǢͧÁѹàͧ ÍÂÙèã¹ã¹¡ÃÐáÊáËè§à˵ػѨ¨Ñ ¨Ö§à»ç¹ÊÀÒ¾«Ö觾ÃéÍÁ·Õè¨Ð¡èÍãËéà¡Ô´·Ø¡¢ì ( ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·Ø¡¢ìËÃ×Í·Ø¡¢àÇ·¹Ò ) á¡è¼ÙéäÁèÃÙéà·èҷѹµèÍÊÀÒ¾áÅСÃÐáʢͧÁѹ áÅéÇà¢éÒ份׹¡ÃÐáÊÍÂèÒ§·×èÍæ´éǤ¤ÇÒÁÍÂÒ¡¤ÇÒÁÂÖ´ ¼ µÑ³ËÒÍػҷҹ ) ÍÂèÒ§â§èæ ¼ ÍÇÔªªÒ) äÁèà¢éÒä»à¡ÕèÂÇ¢éͧáÅл¯ÔºÑµÔµèÍÁѹ´éÇ»ѭ­Ò

            ·Ø¡¢ì¢éÍÊӤѭ¤×Í¢éÍ·Õè ó áÊ´§¶Ö§ÊÀÒ¾¢Í§Êѧ¢Ò÷Ñé§ËÅÒµÒÁ·ÕèÁѹà»ç¹¢Í§Áѹàͧ  áµèÊÀÒ¾¹Õé¨Ð¡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁËÁÒÂã¹ÀÒÇÐã¹·Ò§¨ÔµÇÔ·ÂÒ¢Ö鹡çä´é  ã¹á§è·ÕèÇèÒ ÁѹäÁèÍÒ¨ãËé¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨â´ÂÊÁºÙóì áÅÐÊÒÁÒö¡èÍãËéà¡Ô´·Ø¡¢×ä´éàÊÁÍ  á¡è¼Ùéà¢éÒä»à¡ÕèÂÇ¢éͧ´éÇÂÍÇÔªªÒµÑ³ËÒÍػҷҹ
            ÊÔ觷Ñé§ËÅÒ¤×Í¡ÃÐáÊà˵ػѨ¨Ñ ÁÔãªèÁÕµÑǵ¹·Õèà·Õè§á·éà»ç¹¨ÃÔ§ ËÅÑ¡»¯Ô¨¨ÊÁØ»ºÒ·  áÊ´§ãËéàËç¹ÍÒ¡Ò÷ÕèÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìà¹×èͧÍÒÈÑÂà»ç¹à˵ػѨ¨Ñµè͡ѹÍÂèÒ§à»ç¹¡ÃÐáÊ  ã¹ÀÒÇзÕèà»ç¹¡ÃÐáʹÕé  ¢ÂÒ¤ÇÒÁÍÍ¡ä»ãËéàËç¹á§èµèÒ§æ ¤×Í
            *  ÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìà¹×èͧÍÒÈÑÂà»ç¹»Ñ¨¨Ñ¡ѹ
            *  ÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂÁÕÍÂÙèâ´Â¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
            *  ÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂÁÕÍÂÙè´éÇÂÍÒÈÑ»Ѩ¨Ñ 
            *  ÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂäÁèÁÕ¤ÇÒÁ¤§·ÕèÍÂÙèÍÂèÒ§à´ÔÁáÁéáµè¢³Ðà´ÕÂÇ 
            *  ÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂäÁèÁÕÍÂÙèâ´ÂµÑǢͧÁѹàͧ ¤×ÍäÁèÁÕµÑǵ¹·Õèá·é¨ÃÔ§¢Í§Áѹ 
            *  ÊÔ觷Ñé§ËÅÒÂäÁèÁÕÁÙÅ¡Òóì ËÃ×͵鹡Óà¹Ô´à´ÔÁÊØ´ 

            ( ¾Ø·¸¸ÃÃÁ   ¾ÃÐÃÃÁ»Ô®¡ ».Í. »Âصâµ)

 

  © ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸ìµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÅÔ¢ÊÔ·¸Ôìâ´Â ¡ÃÁ¡ÒÃÈÒÊ¹Ò ËéÒÁ¹Ó¢éÍÁÙÅã¹àÇçºä«µì¹Õé ä»à¼Âá¾ÃèµèÍâ´ÂäÁèä´éÃѺ͹حҵà»ç¹ÅÒÂÅѡɳìÍÑ¡ÉÃ