Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
 ประวัติกรมการศาสนา
ประวัติความเป็นมา กรมการศาสนา

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านศาสนามีมานานแล้ว โดยมีกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมราชบัณฑิตย์กรมพระอารามและกรมกัลปนา เป็นเจ้าหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและดำเนินกิจการพระศาสนาและคณะสงฆ์ ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์
          ในปี พ.ศ. 2432 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รวมหลายกรมที่เกี่ยวกับงานการพระศาสนาและงานการจัดการศึกษามาอยู่กรมเดียวกันให้เรียกชื่อว่า กรมธรรมการ

          ในปี พ.ศ. 2435 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435

          ในปี พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า "ราชการของกระทรวงธรรมการและกรมศึกษาธิการนั้นต่างชนิดกันทีเดียว ยากที่จะเจ้ากระทรวงผู้สามารถบัญชาการได้ดีทั้ง 2 กรม คงได้ทางหนึ่งเสียทางหนึ่ง" มีพระบรมราชประสงค์จะให้ราชการเป็นไปสะดวก ทั้งจะให้สมแก่ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกโดยตรง จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ย้ายกรมธรรมการมารวมอยู่ในพระราชสำนักตามประเพณีเดิม  ส่วนกระทรวงธรรมการให้เรียก กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษา

         
          ในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า "การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด" และได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็น กระทรวงธรรมการ โดยได้งานด้านพระศาสนามาไว้ในกระทรวงธรรมการ

          ในปี พ.ศ.2484 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พุทธศักราช 2484 มีผลให้เปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็นกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อกรมธรรมการเป็นกรมศาสนา
 
          ในปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม  พ.ศ. 2495 จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้กรมศาสนาโอนสังกัดไปกระทรวงวัฒนธรรม  กรมศาสนาได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 อยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 6 ปี 5 เดือน ก็ได้โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม ทั้งนี้เป็นผลจากประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2501 ยุบเลิกกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ  ลงเป็นกอง ๆ หนึ่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้โอนกองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดในกรมการศาสนา

          ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 และได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 มีผลให้โอนกองวัฒนธรรมจากกรมการศาสนา จัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

          ในปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ กรมการศาสนาได้แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และอีกส่วนหนึ่ง จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีฐานะเทีบยเท่ากับกรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ตรากรม
ระหว่าง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2484 นั้น กรมการศาสนายังมีชื่อว่ากรมธรรมการ มีหน้าที่จัดเก็บเกี่ยวกับเรื่องศาสนา จนถึงพ.ศ.2484 กรมธรรมการจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมการศาสนา ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2484
 
ตราสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา
ตราอธิบดีกรมการศาสนา
 
ตราสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา เป็นตราประจำชาดรูปกลม ศูนย์กลางกว้าง 6 เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปเสมา มีอักษรตัว  ที่เรียกกันว่าเธาะ ขัดสมาธิตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ภายในกนกเปลวมีอักษรที่ขอบเบื้องล่างว่า "อธิบดีกรมการศาสนา" ตรานี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2484
 
 
 
ตราของกรมการศาสนา
ตรากรมการศาสนา

ตราของกรมการศาสนาดูเป็นแบบโบราณ คือมีตัวเธาะ  อยู่กลางใบเสมา ตัวเธาะนี้นิยมใช้ในทางเลขยันต์ ถือกันว่าขลังดี โบราณาจารย์หมายเอารูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิ ณ ควงไม้พระศรีมหาโพธิ จนสำเร็จพระอนุตรสัมโพธิญาณ แต่บางท่านก็ว่า  หมายถึงธรรม ตามเครื่องรางของขลังต่างนิยมใช้ตัวเธาะขัดสมาธินี้มาก ฉะนั้นการที่นำมาบรรจุไว้ในตรากรมจึงดูขลังดี ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกแบบ

                                        
 

 

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗