Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
 การเผยแพร่ศาสนาต่างๆ

ระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยการเผยแพร่ศาสนาของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2524

--------------------------------

            เพื่อให้การเผยแพร่ศาสนาของผู่เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศในประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อความสงบของบ้านเมือง และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ กรมการศาสนาจึงวางระเบียบว่าด้วยการเผยแพร่ศาสนาของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศในประเทศไทยขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการเผยแพร่ศาสนาของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2524" 
            ข้อ 2. "ผู้เผยแพร่ศาสนา" ตามระเบียบนี้หมายถึง ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมทั้งบุคคลและคณะบุคคลผู้ร่วมงาน
            ข้อ 3. "การเผยแพร่ศาสนา" ตามระเบียบนี้หมายถึง การเผยแพร่ศาสนาของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ รวมทั้งบุคคลและคณะบุคคลผู้ร่วมงาน ที่ดำเนินการเผยแพร่ศาสนาต่างในประเทศไทย 
            ข้อ 4. การดำเนินการเผยแพร่ศาสนาต่างๆ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
            ข้อ 5. การเผยแพร่ศาสนาจะต้องไม่ใช้วิธีการหลอกลวง จ้างวาน จูงใจ ให้รางวัล บังคับ หรือใช้วิธีการใดๆ อันเป็นลักษณะในการแย่งชิงศาสนิกจากนิกายหรือศาสนาอื่น
            ข้อ 6. การเผยแพร่ศาสนาจะต้องไม่ใช้วิธีการก้าวร้าวถับ หรือลบลู่ศาสนาอื่น อันจะก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างชนในชาติ 
            ข้อ 7. การเผยแพร่ศาสนาจะต้องไม่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอ้างอภินิหารต่างๆนอกเหนือไปจากหลักคำสอน ทำให้ผู่อื่นหลงเชื่อ หรือใช้วิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
            ข้อ 8. การเผยแพร่ศาสนา จะต้องดำเนินไปโดยไม่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น ส่งเสียงรบกวนเคาะประตูบ้าน ยัดเยียดเอกสาร ยื้อยุด หรือกระทำโดยประการใดให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลทั่วไป
            ข้อ 9. การเผยแพร่ศาสนาจะต้องเป็นไปเพื่อการส่งเสริมภาษาไทย ทั้งการออกเสียงและการเขียนหนังสือไทย 
            ข้อ 10. การเผยแพร่ศาสนาจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ไทย อันจะทำให้ผู้อื่นหลงเข้าใจผิด
            ข้อ 11. การเผยแพร่ศาสนาจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
            ข้อ 12. ผู้เผยแพร่ศาสนาต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทย และทำการเผยแพร่ศาสนาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
            ข้อ 13. ผู้เผยแพร่ศาสนาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรมการศาสนาจะพิจารณางดการให้วามอุปถัมภ์ และจะแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองกรมตำรวจให้งดการต่อหนังสือเดินทางหรือให้ออกไปจากประเทศไทย 
            ข้อ 14. องค์การศาสนาใดไม่สามารถควบคุมผู้เผยแพร่ศาสนาของตน ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรมการศาสนาจะพิจารณา เปลี่ยนแปลงการอุปถัมภ์องค์การศาสนาที่ได้รับรองขึ้นเป็นองค์การทางศาสนาในความอุปถัมภ์นั้น
            ข้อ 15. ให้กองศาสนูปถัมภ์ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ และจดทำแบบฟอร์มขึ้นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามนี้ 
            ข้อ 16. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2524

ธนู แสวงศักดิ์
(นายธนู แสวงศักดิ์)
อธิบดีกรมการศาสนา

 

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗