Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
 ติดต่อกรมและแผนที่
ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร, E-mail

Department Of Religious Affairs

Minisitry of Culture

Phone. 0 2422 - 8771 - 8818 E - mail dra@dra.mail.go.th

Thanalongkorn Building, 12,15-16 floor 666 Baromrajchonnanee Rd, Bangbamru Bangplad Bangkok 10700

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 12,15-16
เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 2422 8771- 8818
E - mail dra@dra.mail.go.th

แผนที่กรมการศาสนา

 

หมายเลขโทรศัพท์กรมการศาสนา

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

ชั้น

นายกฤษศญพงษ์  ศิริ

อธิบดีกรมการศาสนา

0 2422 8791

15

0 2446 8181

 

นางสาวผกาพรรณ  แสนนรินทร์

เลขานุการอธิบดีกรมการศาสนา

0 2422 8789

15

FAX

 

0 2422 8788

 

นายสุเทพ เกษมพรมณี

รองอธิบดีกรมการศาสนา

0 2446 8182

15

0 2422 8788

 
นางสาวดวงเด่น เด็นหลี เลขานุการรองอธิบดีกรมการศาสนา 0 2422 8786 15

สำนักงานเลขานุการกรม

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์

เลขานุการกรมการศาสนา

0 2446 8186

15

 

 

นางฉวีวรรณ วงค์ศรี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2422 8784

16

นางละออ  แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

0 2422 8781

15

FAX

 

0 2422 8782

 

(ว่าง)

หัวหน้ากลุ่มนิติการ

0 2422 8780

15

นางสุรีย์  เกาศล

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

0 2422 8779

15

FAX

 

0 2422 8777

15

นางประจวบ คีรีรมย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

0 24228775

15

นางสาววาสนา แสงมณี

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

0 2422 8773

15

นางสุมาลี  นุ่มละออ

งานพัสดุ

0 2422 8772 15
นางสาววิภากมล สายอุบล กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม 0 2422 8771 15

กองศาสนูปถัมภ์

นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์

ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์

0 2446 8185

16

0 2422 8809

16

นายจำลอง  ธงไชย

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพิธี

0 2422 8808

16
0 2422 8802-8 16

FAX

 

0 2422 8801

 

นายวิเชียร  อนันตศิริรัตน์

หัวหน้ากลุ่มศาสนิกสัมพันธ์

0 2422 8798-9

16

นายอนุชา หะระหนี

หัวหน้าฝ่ายประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม

0 2422 8798

16


0 2422 8797  

นายสำรวย  นักการเรียน

หัวหน้ากลุ่มอุปถัมภ์กิจการศาสนา

0 2422 93-4

16
สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ 

ผอ.สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

0 2446 8184

4

FAX

 

0 2422 8813

 

นางศรีนวล ลัภกิตโร

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม

0 2422 8812

4
 FAX

 

0 2422 8816

 

นางพัทธีรา วรมิศร์

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและเผยแพร่หลักธรรม

0 2422 8815

4
 

 

0 2422 8817

 

นางสาวฐิติมา  สุภภัค

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

0 2422 8814

4
 

 

   

 

 

 

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗