Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลศาสนสถาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
เกมคุณธรรมในโลกเสมือนจริง The Avatar
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
วีดีโอ
กระดานถาม-ตอบ
..... ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ....กรมการศาสนาขอเชิญร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครแห่งชาติ....กรมการศาสนาเลื่อนลำดับผู้แสวงบุญบัญชีสำรองในระบบออนไลน์ เป็นผู้ได้สิทธิไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๖๓๔ คนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒๔๒๒ ๘๗๙๕-๖.....

  การจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ

การจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครแห่งชาติ
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ศ.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา พลตรีวีระ ลือวิชนะ ผอ.สบป.๕ กอ.รมน. และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๔๙ น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ศ.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี
  กรมการศาสนา เข้าร่วมหารือโครงการหมู่บ้านศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข กับหัวหน้าสำนักงานฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะ เข้าร่วมหารือโครงการหมู่บ้านศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข กับพลเรือโท บงสุข สิงห์ณรงค์ หัวหน้าสำนักงานฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ กองบัญชาการกองทัพบก
  พิธีเปิดโครงการอบรมถวายความรู้พระธรรมวิทยากร : จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีพิธีเปิดโครงการอบรมถวายความรู้พระธรรมวิทยากร : จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกฤษญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ซึ่งโครงการดังกล่าว กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดยานนาวา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ กำหนดมาตรการเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ (30/07/2557)
  กรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญในระบบออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไป "ฮัจย์" (22/07/2557)
  ด่วน เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข (15/07/2557)
  กรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญ เตรียมสุขภาพให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (09/07/2557)
  กรมการศาสนา แจ้งข้อมูล ปีนี้การบินไทยจัดเที่ยวบินเหมาลำจากหาดใหญ่บินตรงไปที่มะดีนะห์ ช่วยลดเวลาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้กับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ (04/07/2557)
  กรมการศาสนา แจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์เร่งดำเนินการจัดเช่าที่พักผู้แสวงบุญให้เสร็จสิ้นตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนด (02/07/2557)
  กรมการศาสนาเลื่อนลำดับผู้แสวงบุญบัญชีสำรองในระบบออนไลน์ เป็นผู้ได้สิทธิไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๖๓๔ คนแล้ว (13/06/2557)
  อธิบดีกรมการศาสนาแจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เร่งดำเนินจัดเช่าที่พักสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๗ (11/06/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
 
ขอมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
ติดตามข่าวสารได้ที่นี้
 
ข่าวสารใน Facebook
     
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  แบบสอบถามโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
  (Download) แนวทางการดำเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานของวัดท่องเที่ยวแสวงบุญต้นแบบฯ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี ๒๕๕๗(เอกสาร word)
  แนวทาง การจัดทำแผนศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  (Download) แบบประเมิน : โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมและองค์การทางศาสนาอื่น (อิสลาม)
  (Download) แบบสอบถามพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม
  (Download) แบบสอบถามโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน
  เรียน ผู้ว่าฯ เรื่อง การประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (นำร่อง ๑๐ จังหวัด)
  Download) แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย นางสาวกัญญา แก้วคำฟุ่น
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
  คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๓๙๐ /๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
  ประกวดราคาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณประกเทศอินเดีย เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ราคากลาง โครงการหนังสือพระราโชวาทและพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ราคากลาง โครงการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
  ราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม
  ราคากลาง โครงการพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงานโครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทานฯ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗