Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลศาสนสถาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
เกมคุณธรรมในโลกเสมือนจริง The Avatar
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
วีดีโอ
กระดานถาม-ตอบ
..... ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ....กรมการศาสนาขอเชิญร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครแห่งชาติ....กรมการศาสนาเลื่อนลำดับผู้แสวงบุญบัญชีสำรองในระบบออนไลน์ เป็นผู้ได้สิทธิไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๖๓๔ คนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒๔๒๒ ๘๗๙๕-๖.....

  การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฮ.ศ.๑๔๓๕)

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฮ.ศ.๑๔๓๕) พร้อมด้วย นายกฤษฏา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ กระทรวงวัฒนธรรม โดยในเทศกาลฮัจย์ ๒๕๕๗ คณะความรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สนับสนุนการจัดเที่ยวบินขนส่ง ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จานวน ๒ เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะเริ่มในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เที่ยวแรกเวลา ๑๑.๑๕ น. และ เที่ยวที่ ๒ เวลา ๑๖.๒๕ น. ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางราชการที่มุ่งหวังจะเห็นรอยยิ้มของพี่น้องมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความสะดวก เดินทางปลอดภัยและมีหลักประกัน
  งานวันศาสนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมการศาสนาจัดงาน "วันศาสนูปถัมภ์ ๒๕๕๗" ครบรอบวันสถาปนา ๗๓ ปี โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำและผู้แทนองค์กรเครือข่ายทางศาสนา ๕ ศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
  โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,กรมสรรพสามิต,กรมการจัดหางาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ในโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ
  พิธีปิดการอบรมคณะอนุกรรมการกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน ในการปิดการอบรมคณะอนุกรรมการกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ (ฮ.ศ.๑๔๓๕) พร้อม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมนานาภิรมย์ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดยานนาวา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  แจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่เดินทางกลุ่มแรก เร่งยื่นเอกสารด่วน ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (20/08/2557)
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพี่น้องมุสลิมได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความมั่นใจ ภายใต้แนวคิดทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในนามทีมไทยแลนด์ (13/08/2557)
  อธิบดีกรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญเร่งตรวจสอบสิทธิการเดินทางและประสานผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภายในวันที่ ๘ สิงหาคมนี้ (07/08/2557)
  (Download) แนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๗ (06/08/2557)
  โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (06/08/2557)
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ กำหนดมาตรการเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ (30/07/2557)
  กรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญในระบบออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไป "ฮัจย์" (22/07/2557)
  ด่วน เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข (15/07/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
 
ขอมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
ติดตามข่าวสารได้ที่นี้
 
 
ข่าวสารใน Facebook
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  แบบรายงานผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุขในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  แบบสอบถามโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
  (Download) แนวทางการดำเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานของวัดท่องเที่ยวแสวงบุญต้นแบบฯ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี ๒๕๕๗(เอกสาร word)
  แนวทาง การจัดทำแผนศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  (Download) แบบประเมิน : โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมและองค์การทางศาสนาอื่น (อิสลาม)
  (Download) แบบสอบถามพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม
  (Download) แบบสอบถามโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน
  เรียน ผู้ว่าฯ เรื่อง การประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (นำร่อง ๑๐ จังหวัด)
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย นางสาวกัญญา แก้วคำฟุ่น
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
  คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๓๙๐ /๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ดูทั้งหมด
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
  ประกวดราคาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณประกเทศอินเดีย เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  จ้างพิมพ์หนังสือรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2557
  จ้างพิมพ์หน้งสือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557
  พิมพ์หนังสือ "พระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พิมพ์หนังสือ "ศาสนาในอาเซียน"
  ราคากลาง โครงการหนังสือพระราโชวาทและพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทานฯ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗