Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
วีดีโอ
กระดานถาม-ตอบ
..... การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช....กรมการศาสนา เปิดศูนย์ฮอตไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สายด่วนโทร. 0945681058, 0946617977, 0946701306, 024228772 และ 1765 ตลอด 24 ชั่วโมง.....

  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชโอรสาราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กราบบังคมทูลถวายรายงานจำนวนพระสงฆ์ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามสติปัญญาระหว่างเข้าพรรษา ณ พระอารามนี้ คือ พระภิกษุสงฆ์ ๔๕ รูป สามเณร ๓๑ รูป
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดอรุณราชวราราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กราบบังคมทูลถวายรายงานจำนวนพระสงฆ์ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามสติปัญญาระหว่างเข้าพรรษา ณ พระอารามนี้ คือ พระภิกษุสงฆ์ ๙๑ รูป สามเณร ๔๘ รูป
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชาธิวาสวรวิหาร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กราบบังคมทูลถวายรายงานจำนวนพระสงฆ์ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามสติปัญญาระหว่างเข้าพรรษา ณ พระอารามนี้ คือ พระภิกษุสงฆ์ ๕๒ รูป สามเณร ๗ รูป
  เข้าวัดวันธรรมสวนะ วัดไตรมิตรวิทยาราม

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กรมศุลกากร และประชาชน เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม โดยมีพระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแสดงพระธรรมเทศนา
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กราบบังคมทูลถวายรายงานจำนวนพระสงฆ์ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามสติปัญญาระหว่างเข้าพรรษา ณ พระอารามนี้ คือ พระภิกษุสงฆ์ ๘๒ รูป สามเณร ๒๒ รูป
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่สี่

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสุวรรณดาราราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่สาม

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดเทพศิรินทราวาส และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่สอง

วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. (login เข้าห้องกระทรวงวัฒนธรรม) (22/10/2557)
  ขอเชิญร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (25/09/2557)
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ (20/09/2557)
  ผู้แสวงบุญกลุ่มแรกเริ่มออกเดินทางแล้ว (26/08/2557)
  แจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่เดินทางกลุ่มแรก เร่งยื่นเอกสารด่วน ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (20/08/2557)
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพี่น้องมุสลิมได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความมั่นใจ ภายใต้แนวคิดทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในนามทีมไทยแลนด์ (13/08/2557)
  อธิบดีกรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญเร่งตรวจสอบสิทธิการเดินทางและประสานผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภายในวันที่ ๘ สิงหาคมนี้ (07/08/2557)
  (Download) แนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๗ (06/08/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 
 
 
YouTube กรมการศาสนา
 
 
Facebook  กรมการศาสนา
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  แบบยืนยัน เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  แบบยืนยัน เข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  ใบสมัครโรงเรียนรักษาศีล ๕ (สถานศึกษารักษาศีล ๕) เอกสาร word
  แนวทางการจัดทำแผนศาสนาจังหวัด (เอกสาร word)
  โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
  กำหนดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศบัญชีรายชื่อพระนิสิตรับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  แนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข (ฉบับปรับปรุง)
  ตัวอย่าง แผนชุมชนคุณธรรม(ต้นแบบ) จังหวัดราชบุรี
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ0303.3/3538 ลว.21 ตค.57 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ สำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th
  ที่ วธ 0203.3/3431 ลงวันที่ 20 ตค.57 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของ สำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th ข้อ 5.2.17
  ที่ วธ 0203.3/3430 ลว 10 ตค 57 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม AL-Qaida ข้อ 51.1. จากเว็ปไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  ที่ วธ 0203.1(สท)/3418 ลว 13 ตค.57 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง
  ที่ วธ 0203.6/ว350 ลว 9 ตค.57 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการเกี่ยวการเสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  ประกาศรับสมัคร พนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ ๘-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ดูทั้งหมด
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างโครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อเนื่อง
  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘
  จัดพิมพ์เกียรติบัตรสีขาว ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5: ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2557
  จัดพิมพ์หนังสือโลกสงบร่มเย็นได้ด้วยศีล
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทานฯ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗