Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
เกมคุณธรรมในโลกเสมือนจริง The Avatar
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
วีดีโอ
กระดานถาม-ตอบ
..... การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช....กรมการศาสนา เปิดศูนย์ฮอตไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สายด่วนโทร. 0945681058, 0946617977, 0946701306, 024228772 และ 1765 ตลอด 24 ชั่วโมง.....

  โครงการอุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปัญญา ครั้งที่ ๙

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนา ร่วมกับวัดยานาวา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จัดโครงการอุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปัญญา ครั้งที่ ๙ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมจัดโครงการ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมให้โอวาทพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  พิธีเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจาก บวร องค์กรคุณธรรม

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจาก บวร องค์กรคุณธรรม และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพระธรรมวิทยากร สำนักงานวัฒธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชน สถานศึกษา เข้าร่วมงาน ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  งาน "ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข" ณ โรงละครแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมการศาสนา โดยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกรมการศาสนา ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ศ.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์กรทางศาสนา เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงละครแห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้มีการเสวนา "เรื่องค่านิยมไทยในมิติศาสนิกสัมพันธ์" โดยผู้แทนองค์กร ๕ ศาสนา ด้วย
  กรมการศาสนา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมการศาสนา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ผู้ขอรับพระราชทาน ผ้าพระกฐินพระราชทาน ๒๙๔ วัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด รวม ๓๗๐ คน เข้าร่วมในการประชุม ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
  กรมการศาสนา จัดเสวนา “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย”

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ๑๕ องค์กร จัดเสวนา “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแสวงหากรอบแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ซึ่งจะได้นำผลที่ได้จากการเสวนา เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  ขอเชิญร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (25/09/2557)
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ (20/09/2557)
  ผู้แสวงบุญกลุ่มแรกเริ่มออกเดินทางแล้ว (26/08/2557)
  แจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่เดินทางกลุ่มแรก เร่งยื่นเอกสารด่วน ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (20/08/2557)
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพี่น้องมุสลิมได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความมั่นใจ ภายใต้แนวคิดทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในนามทีมไทยแลนด์ (13/08/2557)
  อธิบดีกรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญเร่งตรวจสอบสิทธิการเดินทางและประสานผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภายในวันที่ ๘ สิงหาคมนี้ (07/08/2557)
  (Download) แนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๗ (06/08/2557)
  โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (06/08/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 
 
 
YouTube กรมการศาสนา
 
 
Facebook  กรมการศาสนา
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  ใบสมัครโรงเรียนรักษาศีล ๕ (สถานศึกษารักษาศีล ๕) เอกสาร word
  แนวทางการจัดทำแผนศาสนาจังหวัด (เอกสาร word)
  โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
  กำหนดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศบัญชีรายชื่อพระนิสิตรับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  แนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข (ฉบับปรับปรุง)
  ตัวอย่าง แผนชุมชนคุณธรรม(ต้นแบบ) จังหวัดราชบุรี
  แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวทางของกรมการศาสนา
  แบบรายงานผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุขในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ดูทั้งหมด
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  จัดพิมพ์เกียรติบัตรสีขาว ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5: ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2557
  จัดพิมพ์หนังสือโลกสงบร่มเย็นได้ด้วยศีล
  จัดพิมพ์หนังสือความรู้ศาสนาเบื้องต้น
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "ศาสนาอาเซียน ฉบับการ์ตูน"
  จัดจ้างพิมพ์หน้งสือ "พระของประชาชน" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทานฯ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗