Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
วีดีโอ
กระดานถาม-ตอบ
..... การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช....กรมการศาสนา เปิดศูนย์ฮอตไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สายด่วนโทร. 0945681058, 0946617977, 0946701306, 024228772 และ 1765 ตลอด 24 ชั่วโมง.....

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการ “สร้างความสุขสู่เยาวชน”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการ “สร้างความสุขสู่เยาวชน”
  ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ กระทรวงวัฒนธรรม
  พิธีเปิดการแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ฯ

วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ร่วมพิธีเปิดการแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง”
  การประชุมผู้บริหารกรมการศาสนา ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมการศาสนา ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ กระทรวงวัฒนธรรม
  เปิดงาน "ปั่นจักรยานชมน่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต"

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ปั่นจักรยานชมน่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต" ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน นำวิถีไทยวิถีธรรมสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ชมรมจักรยานจังหวัดน่านและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  กรมการศาสนา เตรียมความพร้อมการจัดงานฯ

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้าเตรียมความพร้อมการจัดงาน "ปั่นจักรยานชมน่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต" ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน นำวิถีไทยวิถีธรรมสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดชัยพฤกษมาลา

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา โดยนายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมบังคับคดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และประชาชน เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม โดยมี พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาจรัญ วิจารณเมธี แสดงพระธรรมเทศนา
  อบรมประกวดละครธรรมะส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักการแสดงและการกำกับการแสดง อบรมการออกแบบฉาก เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์สื่อละครคุณธรรมสร้างรากฐานให้สังคม”
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  เพลงค่านิยม 12 ประการ (19/11/2557)
  ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (12/11/2557)
  เอกสารแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส ๑ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด (07/11/2557)
  ไฟล์นำเสนอ Powerpoint ในการประชุม Video Conference เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น (28/10/2557)
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. (login เข้าห้องกระทรวงวัฒนธรรม) (22/10/2557)
  ขอเชิญร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (25/09/2557)
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ (20/09/2557)
  ผู้แสวงบุญกลุ่มแรกเริ่มออกเดินทางแล้ว (26/08/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 
 
 
YouTube กรมการศาสนา
 
 
Facebook  กรมการศาสนา
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  หัวข้อการประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก (รูปภาพ)
  แบบยืนยัน เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  แบบยืนยัน เข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  ใบสมัครโรงเรียนรักษาศีล ๕ (สถานศึกษารักษาศีล ๕) เอกสาร word
  แนวทางการจัดทำแผนศาสนาจังหวัด (เอกสาร word)
  โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
  กำหนดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศบัญชีรายชื่อพระนิสิตรับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  แนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข (ฉบับปรับปรุง)
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) เพลงค่านิยม 12 ประการ เผยแพร่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O4FlvluwaQw&feature=youtu.be
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ี่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเลิ็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศประกวดราคาจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างโครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อเนื่อง
  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘
  จัดพิมพ์เกียรติบัตรสีขาว ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5: ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2557
  จัดพิมพ์หนังสือโลกสงบร่มเย็นได้ด้วยศีล
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทานฯ
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗