Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหมาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการของกรมการศาสนา
ระบบฐานข้อมูลศาสนสถาน
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา E-Library
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-SERVICE กรมการศาสนา
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
เกมคุณธรรมในโลกเสมือนจริง The Avatar
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
สวดมนต์ข้ามปี
มาฆบูชา57
กระดานถาม-ตอบ
......ฉลองปีใหม่ด้วยแสงธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ทำจิตใจให้ผ่องใส ต้อนรับปีใหม่ปีนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ.....

  วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๙ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๙ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้มีเกียรติร่วมพิธี
  พิธีเปิดงาน นักขัตฤกษ์ "นมัสการพระพุทธไสยาส" วัดพระเชตุพน ๒๕๕๗

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานใน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส โดยในงานได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ สรงน้ำพระพุทธรูป การแสดงย้อนยุคและการละเล่นสงกรานต์
  อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ

๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๔.๓๐น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมผู้บริหารกรมการศาสนา ร่วมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และสืบสานประเพณีของไทย สำหรับงานในครั้งนี้มีศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมงานกว่า 30 คน อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง, ผ่องศรี วรนุช, ชาลี อินทรวิจิตร, สมเศียร พานทอง, ชำเรือง วิเชียรเขตต์, ชัยชนะ บุญนะโชติ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชิน ฝ้ายเทศ, วนิดา พึ่งสุนทร, วินิตา ดิถียนต์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ทัศนีย์ ขุนทอง, วิชิต โห้ไทย,เศรษฐา ศิระฉายา และยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) โดยในครั้งนี้ ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  มุทิตาสักการะ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เข้ามุทิตาพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๓ ในงานครบรอบอายุวัฒนมงคล ๕๑ ปี ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนา ๕ ศาสนา จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังความดีในจิตใจสร้างความสันติสุขในสังคม

อ่านข่าวทั้งหมด
 
  กำหนดการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗ (18/04/2557)
  ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗ (28/03/2557)
  ผู้ประสงค์ จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สามารถจองคิวออนไลน์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านระบบการลงทะเบียนผู้ประสงค์ จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในระบบออนไลน์ www.hajthailand.net (26/03/2557)
  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งข่าวให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามารถยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อไปสำรองจ่ายค่าที่พักล่วงหน้า (20/03/2557)
  กรมการศาสนา จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ (11/03/2557)
  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเผยโควต้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๔๐๐ คน (07/03/2557)
  กรมการศาสนาชี้แจงโควต้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๗ (ฮ.ศ.๑๔๓๕) (29/01/2557)
  ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๓๐๓/๖๕๓๘ เรื่อง การรายงานผลโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ (25/12/2556)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
 
ติดตามข่าวสารได้ที่นี้
 
ข่าวสารใน Facebook
     
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี สามารถ Download ได้ที่
  โครงการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
  แบบสอบถามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  แบบสอบถามกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๗
  ที่ วธ ๐๓๐๓/๑๒๗๓ เรื่อง สำรวจพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมถวายความรู้ที่จัดโดยกรมการศาสนา
  แบบประเมินและตรวจสอบโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด
  ปรับแก้ไขใหม่ ใบให้คะแนนเวลา การประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2557
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ดร.ปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการตู้แดงร้องทุกข์
  สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
  รายการพิเศษสัมภาษณ์อธิบดีกรมการศาสนาการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
  กรมการศาสนากับการส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดย นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย นางสาวกัญญา แก้วคำฟุ่น
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๓๙๐ /๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณประกเทศอินเดีย เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  กระดานถาม-ตอบ
  ศอ.บต.
  14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอะไร
   
   
  ตรวจสอบสาธารณะ : ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗