Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
สวดมนต์ข้ามปี
มาฆบูชา57
วิสาขบูชา57
กระดานถาม-ตอบ
..... การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช....กรมการศาสนา เปิดศูนย์ฮอตไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สายด่วนโทร. 0945681058, 0946617977, 0946701306, 024228772 และ 1765 ตลอด 24 ชั่วโมง.....
 
 
  ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
  ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้คนในชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้คนในชาติ “กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล” เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
  ประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมของกรมการศาสนา ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
  กิจกรรมประกวดละครธรรมะส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ รอบคัดเลือก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ

วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประกวดกิจกรรมประกวดละครธรรมะส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ รอบคัดเลือก
  กิจกรรมประกวดละครธรรมะส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ รอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา มอบให้ นายสุเทพ เกษมพรมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าประกวดกิจกรรมประกวดละครธรรมะส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ รอบคัดเลือก
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ฯ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ เกษมพรมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ฯ วัดเทวราชกุญชร

วันนี้ พุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๗.๐๙ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดเทวราชกุญชร สำนักงานเขตดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ เนื่องด้วยนพเคราะห์/สืบพระชาตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดเทวราชกุญชร
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  Download บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ได้ที่นี้ (17/12/2557)
  สวดมนต์ข้ามปี..ทุกที่ทั่วไทย..สุขใจได้บุญ ดูรายชื่อสถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่ (16/12/2557)
  เพลงค่านิยม 12 ประการ (19/11/2557)
  ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (12/11/2557)
  เอกสารแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส ๑ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด (07/11/2557)
  ไฟล์นำเสนอ Powerpoint ในการประชุม Video Conference เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น (28/10/2557)
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. (login เข้าห้องกระทรวงวัฒนธรรม) (22/10/2557)
  ขอเชิญร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (25/09/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 
 
 
YouTube กรมการศาสนา
 
 
Facebook  กรมการศาสนา
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  (รายชื่อที่พัก) โครงการประชุมเสาวนา เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรมฯ
  โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร ( บ้าน-วัด-โรงเรียน ) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ( งบประมาณ )
  แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เชิญเข้าร่วมงานประชุมเสวนาพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม
  (Downloads) โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร (บ้าน - วัด - โรงเรียน) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม
  กรมการศาสนา ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
  Downloads แบบสอบถามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล:กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม
  Downloads แบบสอบถามการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  หัวข้อการประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก (รูปภาพ)
  แบบยืนยัน เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) เพลงค่านิยม 12 ประการ เผยแพร่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O4FlvluwaQw&feature=youtu.be
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR
  ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๑)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่่ี่ ๓)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ี่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเลิ็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
  ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมการศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ี่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเลิ็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ไหว้พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง "ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม...บนเส้นทางบุญทั่วไป ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างโครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศยกเลิกจัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ปี ๒๕๕๘
  ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการฯศาสนา เรื่องยกเลิก สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ั้งที่ ๒)
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗