Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา E-Library
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-SERVICE กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการของกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลศาสนสถาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
เกมคุณธรรมในโลกเสมือนจริง The Avatar
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
วีดีโอ
กระดานถาม-ตอบ
......กรมการศาสนาเลื่อนลำดับผู้แสวงบุญบัญชีสำรองในระบบออนไลน์ เป็นผู้ได้สิทธิไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๖๓๔ คนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒๔๒๒ ๘๗๙๕-๖.....

  อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมในงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอนและเปิดสำนักงานอะมีรู้ลฮัจญ์ โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. และผู้แทนทูตานุทูตกว่า ๒๐ ประเทศเข้าร่วม ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติคลอง ๙ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
  พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี พระธรรมสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์กรศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
  กรมการศาสนา จัดงานแถลงข่าวเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าว “อาสาฬหบูชา เพ็ญเดือน ๘ เข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ นุ่งขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ” งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีพระธรรมสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา นายสุวิทย์ คำดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารปกครองส่วนท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายพงศ์ธร พนมสิงห์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นายจรัญ แซ่จิว กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นายอภิวัตน์ ไวสุภี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ผู้นำองค์กรศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ กระทรวงวัฒนธรรม
  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ตามระเบียบของทางการซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันนี้ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ตามระเบียบของทางการซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น๑๒ กระทรวงวัฒนธรรม
  พิธีลงนามข้อตกลงและร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน

วันนี้ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุเทพ เกษมพรมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงและร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างกรมการศาสนา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  กรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญ เตรียมสุขภาพให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (09/07/2557)
  กรมการศาสนา แจ้งข้อมูล ปีนี้การบินไทยจัดเที่ยวบินเหมาลำจากหาดใหญ่บินตรงไปที่มะดีนะห์ ช่วยลดเวลาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้กับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ (04/07/2557)
  กรมการศาสนา แจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์เร่งดำเนินการจัดเช่าที่พักผู้แสวงบุญให้เสร็จสิ้นตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนด (02/07/2557)
  กรมการศาสนาเลื่อนลำดับผู้แสวงบุญบัญชีสำรองในระบบออนไลน์ เป็นผู้ได้สิทธิไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๖๓๔ คนแล้ว (13/06/2557)
  อธิบดีกรมการศาสนาแจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เร่งดำเนินจัดเช่าที่พักสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๗ (11/06/2557)
  กรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญที่ลงทะเบียนออนไลน์สามารถตรวจสอบสิทธิ์ตนเองได้ทุกวัน ขณะนี้ได้เลื่อน ผู้แสวงบุญบัญชีสำรอง จำนวน ๔๔๘ คน เป็นผู้ได้สิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (10/06/2557)
  กรมการศาสนาเลื่อนผู้แสวงบุญบัญชีสำรอง ๔๒๙ คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (10/06/2557)
  กรมการศาสนาเลื่อนผู้แสวงบุญบัญชีสำรอง ๒๕๒ คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (04/06/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
 
 
ติดตามข่าวสารได้ที่นี้
 
ข่าวสารใน Facebook
     
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  (Download) แบบแบบสอบถามโครงการคลีนิคคุณธรรมในสถานศึกษา
  (Download) แบบประเมินโครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๕๗
  เรียนวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา
  (Download) แบบรายงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข
  แนวทางการดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนา
  บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  (Download) แบบประเมินการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
  ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
  แนวทางการดำเนินงาน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  (Download) หนังสือแนวทางการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ดร.ปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการตู้แดงร้องทุกข์
  สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
  รายการพิเศษสัมภาษณ์อธิบดีกรมการศาสนาการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
google
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ กรมการศาสนา
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
  คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๓๙๐ /๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
  ประกวดราคาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณประกเทศอินเดีย เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ประกาศราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ ล๊อค ๑๒
  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ราคากลาง โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗