Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
สวดมนต์ข้ามปี
มาฆบูชา57
วิสาขบูชา57
กระดานถาม-ตอบ
    
     
 
 
.....ขณะนี้กรมการศาสนาได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในระบบออนไลน์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2558 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 จำนวน 8,320 คน ตั้งแต่รหัส RN10073422 ถึง รหัส RN10140922 ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ www.hajthailand.net หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2422 8795 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....

 

  พิธีปิด "ค่ายเยาวชนสมานฉันท์" ประจำปี ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีปิด "โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี เจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนา ตัวแทนเยาวชนจาก ๕ ศาสนา จำนวน ๑๐๑ คน และครูพี่เลี้ยง ๒๐ คน เข้าร่วม
  เข้าถวายมุฑิตาสักการะพระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนา เข้าถวายมุฑิตาสักการะพระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 9/2558 ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 9/2558 ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เเละตักบาตรงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาร่วมในงาน " พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เเละตักบาตรงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
  พิธีเปิด "โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์" ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาร่วมพิธีเปิด "โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์" ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร โดย ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย (20/03/2558)
  ช่องทางในการจองและตรวจสอบการจองเป็นเจ้าภาพ พระกฐินพระราชทาน (19/03/2558)
  กรมการศาสนา ขยายเวลาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้แสวงบุญขั้นตอนที่ ๒ อีกครั้ง ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ (03/03/2558)
  กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบกิจการฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๘ ในบัญชีสำรอง ครั้งที่ ๒ เพิ่ม ๕๐๔ คน (03/03/2558)
  กรมการศาสนาขยายเวลาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้แสวงบุญขั้นตอนที่ ๒ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (24/02/2558)
  กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๘ ในบัญชีสำรองเพิ่ม ๓,๗๑๕ คน (24/02/2558)
  เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ (09/02/2558)
  (ดาวน์โหลด) แนวทางการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ - ๓ (03/02/2558)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
ข่าวสารกฐินพระราชทาน
 
 
 
                                 
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
YouTube กรมการศาสนา
 
 
Facebook กรมการศาสนา
 
 
 
ป้ายประกาศ (Banner) ประชาสัมพันธ์
 
 
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ
  บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฯ ไตรมาส 2-3 ให้สำนักงานวัฒนธรรม (ฉบับใหม่)
  โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (ส่วนกลาง)
  แบบรายงานประวัติและผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
  แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับระเบียนกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๔
  แนวทางการดำเนินงานค่ายคุณธรรมภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  (รายชื่อที่พัก) โครงการประชุมเสาวนา เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรมฯ
  โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร ( บ้าน-วัด-โรงเรียน ) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ( งบประมาณ )
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) เพลงค่านิยม 12 ประการ เผยแพร่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O4FlvluwaQw&feature=youtu.be
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ 0601/428 ลว 10 กพ.2558 เรื่อง กำหนดรัสพยัญชนะและเลขประจำ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ที่ วธ 0401/711 ลว. 19 กพ.58 เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำ กรมศิลปากร
  ที่ กค.0427/ว 88 ลว 9 มีค.58 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กก.ทุนหมุนเวียน (กองทุนเผยแผ่ 80 พรรษา)
  ที่ วธ 0203.6/ว 43 ลว.12 กพ.58 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประสานงานกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
  ที่ กค.0427/ว88 ลว. 9 มีค.58 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะ กก.บริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนพิธีฮัจย์)
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๓)
  ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๑)
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ัั่ง (ดีเซล) ด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔)
  ประกวดราคาจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภคและยาตำราหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ไหว้พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง "ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม...บนเส้นทางบุญทั่วไป ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างโครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยาตำราหลวง ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี ๒๕๕๘
  ประกาศยกเลิกจัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ปี ๒๕๕๘
  ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗