xxxxxxxxxxxxxxxxx

nmpc

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

Home คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม
 • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
 • การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
 • แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ปฎิทินกิจกรรม
2017-08