ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.cs.sci.ku.ac.th