ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการศาสนา

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการศาสนา
รูปภาพประกอบ