ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 12 ธ.ค. 2560 (ที่ นร 0505/ว 618 ลว. 15 ธ.ค. 2560)

ด้านการต่างประเทศ 1) ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเตรียมการแสดงสำหรับการประชุม ASEAN ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 2) ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชชนในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแต่างตั้งโฆษกประจำกระทรวงและรองนายกรัฐมนตรี การแต่างตั้งคณธกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ การใช้ภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่สาร (Infographics) เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่ายการจัดทำข่างประชาสัมพันธ์ (Press release) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน