ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

MOU ข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กระทรวงวัฒนธรรม

MOU ข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ