หน่วยงานภายใน

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๘๗

กลุ่มนิติการ                                                                                                     

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๘๐

กลุ่มการคลังและพัสดุ

     ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๑      งานการคลัง

     ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๔      งานพัสดุ

กลุ่มบริหารบุคคล 

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๕

กลุ่มบริหารทั่วไป

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๙
 

กลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ

      ๐๒-๔๒๒-๘๘๐๐

กลุ่มกิจการพิเศษ

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๒


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๘๙        งานประชาสัมพันธ์

      ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๖        งานเทคโนโลยีสารสนเทศ