ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

  • รูปภาพ
    ข้อมูล
  • สมณศักดิ์ :: พระโสภณภาวนาวิเทศ
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา ::
    เปรียญ ::
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระสุธรรมวงศ์
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา ::
    เปรียญ ::
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระวิสุทธิวงศ์
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา ::
    เปรียญ ::
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระภาวนามังคลาจารย์
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา :: ธนมงคล
    เปรียญ ::
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระสิริวัฒนวิเทศ
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา :: สมาน
    เปรียญ ::
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศธรรมญาณ
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา :: สุนารดี
    เปรียญ ::
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศปุญญาภรณ์
    ปีที่ตั้ง ::
    ฉายา :: บุญทิน
    เปรียญ :: ป.ธ.3
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระวิมลพุทธิวิเทศ
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา :: สุนทร
    เปรียญ :: ป.ธ.3
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา :: ฤทธิ์
    เปรียญ :: ป.ธ.3
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::
  • สมณศักดิ์ :: พระมงคลรัตนวิเทศ
    ปีที่ตั้ง :: 2559
    ฉายา :: ปรีชา
    เปรียญ :: ป.ธ.3
    ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
    สังกัดวัด ::