ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระราชเขมากร
  ปีที่ตั้ง :: 2556
  ฉายา :: ประยุทธ ภูริทตฺโต
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชปริยัติบัณฑิต
  ปีที่ตั้ง :: 2556
  ฉายา :: ถนอม ปณฺฑิโต
  เปรียญ :: ป.ธ.6
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2556
  ฉายา :: ฉลอง ชลิตกิจฺโจ
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชภาวนาจารย์
  ปีที่ตั้ง :: 2556
  ฉายา :: เผด็จ ทตฺตชีโว
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชภัทรญาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2556
  ฉายา :: ณรงค์ เขมาราโม
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชภาวนาพิธาน
  ปีที่ตั้ง :: 2556
  ฉายา :: ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชสิทธิโมลี
  ปีที่ตั้ง :: 2555
  ฉายา :: คณิศร์ วีรธมฺโม
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระเทพปริยัติมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: มีชัย วีรปญฺโญ
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นเทพ
  สังกัดวัด :: วัดหงส์รัตนาราม /กรุงเทพมหานคร /เขตบางกอกใหญ่ /แขวงวัดอรุณ
 • สมณศักดิ์ :: พระราชพิพัฒนาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2555
  ฉายา :: นิพนธ์ เขมโก
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชมังคลาจารย์
  ปีที่ตั้ง :: 2555
  ฉายา :: พุ่ม อคฺคธมฺโม
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::