นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลครูบาเจ้า ศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโก รับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เพื่อให้การเสนอครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

9 มิ.ย. 66 1

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

8 มิ.ย. 66 5

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและการบูรณาการงานด้านศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจัดหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting

8 มิ.ย. 66 4

กรมการศาสนาจัดโครงการ DRA for Share ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายนายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม เป็นประธานในการนำบุคลากรกรมการศาสนา เข้าร่วมโครงการ Dra for Share ภายใต้กิจกรรม มื้อเที่ยงนี้ ....พี่ให้น้อง โดยนำสิ่งของบริจาคให้น้องๆ เเละเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในชุมชนแออัดในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ขาดโอกาสและประสบปัญหา อาทิ ครอบครัวยากจน รายได้น้อย เด็กมีปัญหาสุขภาพ ขาดสารอาหาร เจ็บป่วยและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการศาสนา เเละส่งเสริมให้บุคคลากรของกรมการศาสนามีคุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

8 มิ.ย. 66 2

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคคลตำแหน่งชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

8 มิ.ย. 66 2

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ และบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

7 มิ.ย. 66 2
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
9 มิ.ย. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ ใหม่
8 มิ.ย. 66 ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ใหม่
30 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
22 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
18 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการฯ
9 พ.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
1 พ.ค. 66 การรับสมัครเข้าประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"
27 เม.ย. 66 คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
22 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
9 พ.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
1 พ.ค. 66 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
12 เม.ย. 66 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา
4 เม.ย. 66 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมการศาสนา
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
12 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ