ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

1 ธ.ค. 66 4

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลการดำเนินงาน พบว่า ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 4.56 คะแนน เป็น 4.74 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานการณ์คุณธรรมและการปลอดทุจริตของสังคมไทยที่ดีขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ การยกระดับเครือข่ายทางสังคมเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2566 ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่งผลให้ทิศทางและแนวโน้มของคุณธรรม 5 ประการของสังคมไทย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น “สังคมคุณธรรม”

1 ธ.ค. 66 3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิก ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐๔ แห่ง ทั่วประเทศ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น . นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิก ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐๔ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวชุติมณฑน์ บริสุทธิ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสันติ สาทิพย์พงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิกให้แก่วัดคาทอลิก ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองเป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๔ วัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่วัดคาทอลิกที่ได้รับการรับรอง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

30 พ.ย. 66 7

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอาราม ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร โดยมี นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

29 พ.ย. 66 4

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระใหญ่ปางเปิดโลกสูง ๑๒ เมตร สัญลักษณ์มงคลของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทย ๒๕๖๖-๒๕๖๗ และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณของคณะอนุกรรมการฯ แก่หน่วยงานและบุคคล ที่ส่งเสริมกิจการกรรมท่องเที่ยววิถีพุทธ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธมงคลปชานาถ (สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก) พระใหญ่ (วิหารพุทธานุสรณ์) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

29 พ.ย. 66 7

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนกลางของส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

29 พ.ย. 66 3
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
25 ต.ค. 66 ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ"
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 ส.ค. 66 กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
16 ส.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
9 ส.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
4 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 ส.ค. 66 กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
9 ส.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
4 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
26 มิ.ย. 66 ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
22 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร