วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระธรรมวชิรดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยมีนางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เข้าร่วม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

28 ก.พ. 67 30

กรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระปริยัติวรานุกูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

27 ก.พ. 67 22

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคู่สมรส นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เข้าร่วม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

26 ก.พ. 67 6

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมวชิราธิบดี  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่ประดิษฐานในมณฑปชั่วคราว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้จิตศรัทธา ผู้บริหาร ศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมากเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

25 ก.พ. 67 8

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน พร้อมด้วย นายวิเรนทร์ กุมาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเพิ่มพลังทางสังคม นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจน จารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายอาศีษ โคยัล อธิบดีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่เป็นองค์ดั้งเดิมที่ค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะมีขบวนอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมจัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา มีขบวนโคม ขบวนการแสดง ๔ ภาค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงจากอินเดีย ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว ขบวนรถมาฆบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รถบุปผชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ และขบวนจิตอาสา เป็นต้น หลังจากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สำหรับในส่วนภูมิภาคจะอัญเชิญไปประดิษฐานใน ๓ จังหวัดให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จะจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุส่งมอบคืนให้แก่สาธารณรัฐอินเดีย

22 ก.พ. 67 29

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจน จารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสอง อัญเชิญสู่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ในครั้งนี้ มีหัวหน้าคณะผู้แทนของอินเดียเป็นผู้อัญเชิญ เดินทางถึงสนามบินทหาร ดอนเมือง กองบิน ๖ โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐบาล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ร่วมรับการอัญเชิญ และมีการรับมอบ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร พระโมคัลลานะ มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย โดยมีหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ คือ ผอบที่พบมีข้อความจารึกด้วยอักษรพราหมี (Brahmi) แปลได้ว่า “ที่บรรจุพระสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้านี้ เป็นของสากยราชสุกิติ กับพระภาตา พร้อมทั้งพระภิคินี พระโอรสและพระชายา สร้างขึ้นอุทิศถวาย” พระบรมสารีริกธาตุนี้ นับเป็นองค์ดั้งเดิม ที่ค้นพบที่สถูปโบราณ ปิปราวาห์ เมืองกบิลพัสดุ์ ในสมัยพุทธกาล ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ นิวเดลี ส่วนพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั้น อัญเชิญมาจากเมืองสาญจี รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งห่างจากนิวเดลี ๗๓๑ กิโลเมตร

22 ก.พ. 67 14
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเตีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ก.พ. 67 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2567
2 ก.พ. 67 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ใช้เป็นแนวทางมาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรกรมการศ
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
26 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเตีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนภูมิภาค)
16 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
26 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
16 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
15 ม.ค. 67 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
20 ธ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ .
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 ส.ค. 66 กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ