ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการกระบวนงานการให้บริการงานจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิก กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

img

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการกระบวนงานการให้บริการงานจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิก กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)