ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [21-พ.ย.-2558/ข่าวสด] รวมพลัง5ศาสนาจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

  รวมพลัง5ศาสนาจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือผู้บริหารระดับสูง เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ตามที่มอบหมายหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระอารามหลวงและวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 99 วัด อาทิ วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่กรุงเทพฯ พระบรมธาตุเจดีย์ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท จ.นครราชสีมา พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยจัดวันที่ 1-6 ธ.ค.

  อ่านต่อ
 • [25-พ.ย.-2558/เดลินิวส์] ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน

  ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ภูวนารถ จารุภูมิ นายก อบต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และชาวบ้านร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่พระอารามหลวง วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

  อ่านต่อ
 • [26-พ.ย.-2558/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] เปิดโครงการทานุศาสนสถานฯพระอุโบสถ สนง.ทรัพย์สินฯ'วัดเป็นของทุกคน'

  เปิดโครงการทานุศาสนสถานฯพระอุโบสถ สนง.ทรัพย์สินฯ'วัดเป็นของทุกคน' เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พงษ์พรรณ บุญเลิศ นับจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินงานด้านศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจากการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณปฏิสังขรณ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม ขึ้นเป็นวัดแรก วัดราชผาติการามพระอารามหลวงชั้นตรี วัดที่มีประวัติความเป็นมานับแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว งดงามโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม ด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนกจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวัดแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ฯลฯ นับเป็นศาสนสถานลำดับที่ 11 ในโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาซึ่งปัจจุบันบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ และในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 จะมีพิธีสมโภช โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีสมโภช โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา ต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่กำหนดแนวทางนโยบายและพิจารณาการให้การสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ต่อมาเพิ่มภารกิจการทำนุบำรุงดูแลรักษาศาสนสถานและส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะกรรมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา" เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา กล่าวว่า จากการดำเนินงานซึ่งมีคณะอนุกรรมการด้านอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และอนุกรรมการด้านการส่งเสริมเผยแผ่ศาสนา โดยงานด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานที่แล้วเสร็จหรืออยู่ระหว่างการบูรณะ รวมทั้งเตรียมการบูรณะมี 54 แห่ง โดย โครงการที่บูรณะแล้วเสร็จในปีนี้ได้แก่ วัดราชผาติการามและโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี "นอกจากการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนสถานฯ ในโครงการมองเห็นว่าเมื่อวัดเป็นของพุทธศาสนิกชนทุกคน การที่สำนักงานทรัพย์สินฯ จะเป็นเจ้าภาพหลักเพียงผู้เดียวคงไม่ได้ ในการทำงานจึงส่งเสริมความร่วมมือ สนับสนุนเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชนคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อีกด้านหนึ่งเมื่อบูรณะเสร็จสมบูรณ์ด้านกายภาพมีนโยบายให้ทางวัดดำเนินการตั้งคณะกรรมการดูแลร่วมกันเพื่อรักษาให้คงอยู่นานเท่านาน" โครงการฯ มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านร่วมกันดำเนินการ โดยที่ผ่านมามี พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากรดร.โสมสุดา ลียะวณิช ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการอนุรักษ์ศาสนสถานและโบราณสถาน ประธานคณะอนุกรรมการด้านอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง อาจารย์สด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินฯ ด้านศาสนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประธานอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและเผยแผ่ศาสนาครั้งนี้ นอกจากงานบูรณปฏิสังขรณ์ ในด้านการส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงหลักคำสอนทางศาสนา พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดผล พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งส่งผลต่อการสืบทอดพระศาสนาและดำรงความสงบสุขในสังคม โดยโครงการส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาที่มีหลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมมาสน์ทอง" สำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา มีจุดหมายเพื่อสืบทอดศาสนทายาทโดยปีที่ผ่านมามีสามเณร 200 กว่ารูปเข้าร่วมและดำเนินต่อเนื่อง โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม สำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมกับหลายหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงและบูรณปฏิสังขรณ์ ทั้งในส่วนพระอารามให้มีความงดงาม คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของวัด สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของคณะสงฆ์และประชาชนที่เข้ามาทำบุญ สักการะที่วัด ทั้งยังปรับปรุงศาลา 80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์และกุฏิสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รวมถึงกุฏิอดีตเจ้าอาวาส ตลอดจนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอาราม จากประวัติการสร้างและความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน วัดราชผาติการามเดิมชื่อวัดส้มเกลี้ยง แต่เดิมเป็นวัดโบราณและร้างลง กระทั่งถูกรื้ออิฐนำไปก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ จนแทบไม่เหลือสภาพวัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการผาติกรรมแทนวัดส้มเกลี้ยงซึ่งหมายถึงวัดที่พระราชาทรงผาติกรรม แลกเปลี่ยน ทดแทนหรือทำให้เจริญขึ้น แต่การสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างและปฏิสังขรณ์ จวบมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยปัจจุบันวัดตั้งอยู่บริเวณถนนราชวิถี ทิศใต้ติดกับสะพานกรุงธน วัดแห่งนี้มีความงดงามทางสถาปัตย กรรมและมีความโดดเด่นในหลายด้าน ดังเช่น พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถขนาดกลาง ศิลปะแบบญวนผสมจีน หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นติดกระเบื้องถ้วยขามแบบจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกาประดับเช่นเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชโอรสาราม ฯลฯ พระอัฐิสองรัชกาล โดยเมื่อการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ อัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 บรรจุไว้ด้านหลังพระอุโบสถ ด้านในพระอุโบสถประดิษฐาน พระสุกองค์จำลองเป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนงดงาม เศวตฉัตรที่กางกั้นพระประธาน ในเดือนธันวาคมปี 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐินและทรงยกฉัตรขาว 7 ชั้นถวายพระประธานในพระอุโบสถซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดลงตามกาลเวลา ทางวัดจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ่อมแซม เป็นต้น ในปี พ.ศ.2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องพระมหาชนก จากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัด โดยมีใจความสำคัญกล่าวถึงพระมหาชนกทรงกระทำความเพียรอย่างยิ่งยวดและบำเพ็ญวิริยะบารมี นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงมิถิลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระราชศรัทธาในพระธรรมเทศนาเป็นอย่างยิ่งจึงทรงค้นต้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก เป็นต้น ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ศาสนสถานในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้ร่วมกันบูรณะทำนุบำรุงรักษาศาสนสถาน ทั้งปฏิบัติตามพุทธธรรมอย่างเคร่งครัดก็จะเป็นบุญกุศล สิริมงคลกับชีวิต. ยลจิตรกรรมฝาผนัง 'พระมหาชนก' ภาพพระมหาชนก วัดราชผาติการามถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ภาพพระมหาชนกเดิมเป็นภาพแขวนบนผนังภายในพระอุโบสถเล่าเรื่องความเป็นมาเรื่องพระมหาชนก มีจำนวน 14 ชุด ทางวัดเห็นควรให้เขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังทดแทน เพื่อให้มีความสง่างาม โดยปัจจุบันย้ายภาพทั้งหมดมาไว้ที่ศาลา 80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในปี 2556 ทางวัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ จากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เขียนภาพแนวไทยปัจจุบันและไทยโบราณ โดยผนังด้านซ้ายมือพระประธาน เขียนภาพพระมหาชนกจากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผนังด้านขวามือพระประธาน เขียนภาพพระมหาชนกในทศชาติชาดก ผนังด้านหน้าพระประธาน เขียนภาพเรื่องมารผจญและผนังด้านหลังพระประธาน เขียนภาพเรื่องไตรภูมิ. "เมื่อวัดเป็นของพุทธศาสนิกชนทุกคน การที่สำนักงานทรัพย์สินฯ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการทำนุบำรุงเพียงผู้เดียวคงไม่ได้ ในการทำงานจึงส่งเสริมความร่วมมือ สนับสนุนเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชนคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม"

  อ่านต่อ
 • [26-พ.ย.-2558/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน

  ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

  อ่านต่อ
 • [26-พ.ย.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] จีนศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในไทย ร่วมมือเผยแผ่ในแดนมังกร

  จีนศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในไทย ร่วมมือเผยแผ่ในแดนมังกร ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายจ้าว เว่ยซิง อธิบดีกรมการศาสนา นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน, นายบุญยง ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมธุรกิจยุคใหม่ไทยจีน และนายจ้าว ชุนเฉิน ผู้แทนสมาคมธุรกิจใหม่ไทยจีน พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ เพื่อร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยน ศึกษา ส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  อ่านต่อ
 • แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  อ่านต่อ
 • [24-พ.ย.-2558/ไทยโพสต์] "สวดอัรดาส"

  ภาพข่าว: "สวดอัรดาส" ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมผู้บริหาร วธ. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ องค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ คุรุดวาราซิกข์ (วัดซิกข์) กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้.

  อ่านต่อ
 • [24-พ.ย.-2558/สยามรัฐ] จีนศึกษาพระพุทธศาสนาในไทยเตรียมทำความร่วมมือเผยแผ่ในแดนมังกร

  จีนศึกษาพระพุทธศาสนาในไทยเตรียมทำความร่วมมือเผยแผ่ในแดนมังกร สยามรัฐ วันที่ อังคาร 24 พฤศจิกายน 2558 จีนศึกษาพระพุทธศาสนาในไทยเตรียมทำความร่วมมือเผยแผ่ในแดนมังกร ด้านอธิบดีกรมการศาสนาชูหลัก "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลโชว์ สร้างสังคมคุณธรรม ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงและวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมเปิดตัว "ทัวร์ธรรมะ" ให้นักท่องเที่ยวจีน ศึกษาหลักธรรมอย่างแท้จริง

  อ่านต่อ
 • [25-พ.ย.-2558/ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)] คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: สวดถวายพระพร

  คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: สวดถวายพระพร ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่คุรุดวาราซิกข์ (วัดซิกข์) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) พร้อมนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ องค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ โดยมีพิธีสวดอัรดาส ขอพรจากพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ ซาฮิบ พระศาสดานิรันดร์กาลแห่งศาสนาซิกข์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยนายวีระกล่าวว่า วธ.มีนโยบายส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมรวมพลัง 5 ศาสนามหามงคลในโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนิกชน และที่สำคัญพลังความร่วมมือทางศาสนาจะช่วยให้สังคมไทยเกิดความปองดองสมานฉันท์ สงบสุข และสันติสุขได้.

  อ่านต่อ
 • [25-พ.ย.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ฟังธรรม

  ภาพข่าว: ฟังธรรม ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์เป็นองค์แสดง ที่วัดศรีสุดาราม เขตบาง กอกน้อย กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • [24-พ.ย.-2558/พิมพ์ไทย] วธ.ร่วมพิธีซิกข์'สวดอัรดาส'ขอพรถวายในหลวง

  วธ.ร่วมพิธีซิกข์'สวดอัรดาส'ขอพรถวายในหลวง พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมผู้บริหาร วธ. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ องค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม2558

  อ่านต่อ
 • [20-พ.ย.-2558/พิมพ์ไทย] ศน.รณรงค์นำเด็กและ10หน่วยงานเข้าวัดวันพระ ทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมร่วมกับชาวบ้านรอบวัด

  ศน.รณรงค์นำเด็กและ10หน่วยงานเข้าวัดวันพระ ทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมร่วมกับชาวบ้านรอบวัด พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 8 ค่ำ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พระพรหมมุนี (สุชิน อัคฺคชิโน)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยมีนายกฤษศญพงษ์ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสมีหน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่าย นักเรียนจากโรงเรียนวัดราชบพิธ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธเข้าร่วม

  อ่านต่อ