ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 9 มิ.ย. 66 1 views

  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลครูบาเจ้า ศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโก รับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เพื่อให้การเสนอครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 8 มิ.ย. 66 5 views

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

 • 8 มิ.ย. 66 4 views

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและการบูรณาการงานด้านศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจัดหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting

 • 8 มิ.ย. 66 2 views

  กรมการศาสนาจัดโครงการ DRA for Share ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายนายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม เป็นประธานในการนำบุคลากรกรมการศาสนา เข้าร่วมโครงการ Dra for Share ภายใต้กิจกรรม มื้อเที่ยงนี้ ....พี่ให้น้อง โดยนำสิ่งของบริจาคให้น้องๆ เเละเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในชุมชนแออัดในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ขาดโอกาสและประสบปัญหา อาทิ ครอบครัวยากจน รายได้น้อย เด็กมีปัญหาสุขภาพ ขาดสารอาหาร เจ็บป่วยและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการศาสนา เเละส่งเสริมให้บุคคลากรของกรมการศาสนามีคุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

 • 8 มิ.ย. 66 2 views

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคคลตำแหน่งชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 7 มิ.ย. 66 2 views

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ และบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 7 มิ.ย. 66 1 views

  วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันหารือก่อนประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 7 มิ.ย. 66 2 views

  วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 6 มิ.ย. 66 4 views

  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านศาสนา เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนจากองค์การศาสนา ผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting

 • 6 มิ.ย. 66 2 views

  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม คณะจัดทำองค์ความรู้ นาค ตำนาน และความเชื่อในคติศาสนา ครั้งที่๒/๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำองค์ความรู้เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 4 มิ.ย. 66 6 views

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตร โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานให้พิธีพร้อมประธานวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • 3 มิ.ย. 66 8 views

  กรมการศาสนา ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๖๐ รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๖๐ รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียน พิธีแสดงพระธรรมเทศนา และบรรยายธรรม