ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 1 ธ.ค. 66 4 views

  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 • 1 ธ.ค. 66 3 views

  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลการดำเนินงาน พบว่า ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 4.56 คะแนน เป็น 4.74 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานการณ์คุณธรรมและการปลอดทุจริตของสังคมไทยที่ดีขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ การยกระดับเครือข่ายทางสังคมเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2566 ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่งผลให้ทิศทางและแนวโน้มของคุณธรรม 5 ประการของสังคมไทย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น “สังคมคุณธรรม”

 • 30 พ.ย. 66 7 views

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิก ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐๔ แห่ง ทั่วประเทศ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น . นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิก ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐๔ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวชุติมณฑน์ บริสุทธิ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสันติ สาทิพย์พงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิกให้แก่วัดคาทอลิก ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองเป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๔ วัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่วัดคาทอลิกที่ได้รับการรับรอง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

 • 29 พ.ย. 66 4 views

  วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอาราม ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร โดยมี นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 29 พ.ย. 66 7 views

  วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระใหญ่ปางเปิดโลกสูง ๑๒ เมตร สัญลักษณ์มงคลของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทย ๒๕๖๖-๒๕๖๗ และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณของคณะอนุกรรมการฯ แก่หน่วยงานและบุคคล ที่ส่งเสริมกิจการกรรมท่องเที่ยววิถีพุทธ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธมงคลปชานาถ (สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก) พระใหญ่ (วิหารพุทธานุสรณ์) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 • 29 พ.ย. 66 3 views

  วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนกลางของส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 27 พ.ย. 66 11 views

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานและร่วมลอยกระทงในงาน“ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture" โดยมีนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสุมล ผกามาศ คู่สมรส นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย คุณโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คุณอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ และ ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน เข้าร่วม ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์และรางวัลการประกวดสื่อแนวคิดสร้างสรรค์ ยกระดับวันลอยกระทงท้องถิ่นจาก Local สู่เลอค่าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงของวงซิมโฟนีออเคสตร้านำเสนอผลงานเพลงไทยร่วมสมัยที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลลอยกระทงโดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) พ.ศ.๒๕๖๕ ลานอรุณรักษ์ไทย by Thai Group นิทรรศการผลงานผู้ได้รับรางวัลประกวดสื่อแนวคิดสร้างสรรค์ยกระดับวันลอยกระทงท้องถิ่นจาก Local สู่เลอค่า การสาธิตอาหารและขนมไทยโบราณ การสาธิตการทำกระทง การแสดงวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร การขับร้องเพลงลูกทุ่งโดยศิลปินอนันต์ ไมค์ทองคำ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒน ธรรมอันดีงามของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดอรุณราชวรารามราชวิหารรวมทั้งเพื่อระลึกถึงความสำคัญของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เสมอผ่านการขอขมาพระแม่คงคา และเพื่อสนับสนุนการที่ประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกในปี 2567

 • 27 พ.ย. 66 8 views

  อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี “วันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ พระปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ ครบรอบ ๕๕๔ ปี” ณ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี “วันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ พระปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ ครบรอบ ๕๕๔ ปี” โดยมี Mr. Madam tripti รองเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ๕ ศาสนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ศาสนิกชน องค์กรเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์การเครือข่ายทั้ง ๕ ศาสนา ดำเนินนโยบายขับเคลื่อน Soft Power ในมิติศาสนา จัดโครงการ “เสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา” โดยร่วมกับองค์การทางศาสนาซิกข์ คือ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๕๔ วันคล้ายวันประสูติ พระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ พระปฐมบรมศาสดา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติ และตามประกาศอย่างเป็นทางการจากประเทศอินเดีย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงนับเป็นวันที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากครบรอบ ๕๕๔ ปี แห่งการก่อตั้งศาสนาซิกข์ ชาวซิกข์ทั่วโลกจะจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเมตตาของพระศาสดา ที่ได้โปรดอบรมสั่งสอนให้ศาสนิกชนเดินเจริญรอยตามหลักความเป็นจริงอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้ครองตนในเพศคฤหัสถ์ แต่อบรมใจให้เป็นบรรพชิต ประพฤติและปฏิบัติตามความชอบธรรมอย่างเสมอภาค โดยไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงมอบหลักการครองตนด้วยปรัชญาที่ว่า “ตั้งจิตภาวนา ทำมาหากินสุจริต ผลผลิตแบ่งปัน” ซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์ถูกสืบทอดมาจวบจนทุกวันนี้” ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย รองเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ๕ ศาสนาและผู้มีเกียรติได้ร่วมทำจิตอาสาแจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ศาสนิกชน ตลอดจนร่วมรับประทานอาหารในโรงครัวพระศาสดา ซึ่งศาสนิกชนชาวซิกข์เชื่อว่าการได้มาอุทิศตนทำงานเพื่อผู้อื่นในโรงครัวพระศาสดานั้นคือกุศลอันยิ่งใหญ่ ตามหลักคำสอนของพระปฐมศาสดาในเรื่องการแบ่งปัน และความเท่าเทียม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของศาสนาซิกข์ จากนั้นได้ทำพิธีตัดริบบิ้นเพื่อเปิดนิทรรศการ “วันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ พระปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ ครบรอบ ๕๕๔ ปี” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ทางศาสนาในเรื่องประวัติพระปฐมศาสดา และสัญลักษณ์ ๕ก ของชาวซิกข์ที่ต้องมีติดตัวตลอดเวลา อันได้แก่ การ่า คือ กำไลเหล็ก กาช่า คือ กางเกงชั้นใน เกศา คือ การไว้ผมยาว กังฆะ คือ หวีปักผม กริปาน คือ กริช ก่อนจะเข้าสู่ห้องดัรบาร เพื่อถวายดอกไม้ ทำความสักการะ ณ แท่นบัลลังก์พระมหาคัมภีร์ คุรุครันถ์สาหิบ ตลอดจนร่วมฟังสวดกีรตัน และกล่าวแสดงความยินดีแก่ศาสนิกชนชาวซิกข์ในวาระครบรอบ ๕๕๔ ปี ตามลำดับ โดยในงานดังกล่าว ได้มีการเปิดให้บริการคลินิกผู้ยากไร้ “นานักมิชชั่น สุขศาลา” สำหรับให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ในบริเวณด้านหน้าศาสนสถานอีกด้วย

 • 26 พ.ย. 66 4 views

  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก . ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระวิหาร ทรงกราบ แล้วเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร ประทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะ" จบ ๓ หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน . วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย ประมาณปี ๑๙๐๐ สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือพญาลิไท แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงสร้างขึ้น ต่อมาปี ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ อาทิ พระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย มีพุทธลักษณะงดงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน นอกจากนี้ ยังมีพระเสสันตปฏิมากร (พระ-เส-สัน-ตะ-ปะ-ติ-มา-กอน) หรือ พระเหลือ เป็นพระพุทธรูปที่นำทองสัมฤทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา มาหล่อ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ปัจจุบัน มีพระสุธรรมมุนี รักษาการเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา ๗๔ รูป และสามเณร ๑๔๒ รูป ทั้งนี้ในส่วนของกรมการศาสนา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ปฎิบัติหน้าที่งานราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 • 24 พ.ย. 66 10 views

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาเอกชน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑)บทบาทของกรมการศาสนาในการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ๒)สภาพปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และ ๓)ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings

 • 24 พ.ย. 66 5 views

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่งภาครัฐและศาสนิกชนคาทอลิกในประเทศไทย ทั้งนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์

 • 24 พ.ย. 66 4 views

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและทำคุณประโยชน์บริเวณรอบวัดอรุณราชวราราม โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากกองทัพเรือ ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด(มหาชน) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและคุณประโยชน์บริเวณรอบวัดอรุณราชวราราม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖ "ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture" และเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีจิตอาสาพัฒนาเพื่อส่วนรวม มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ คน ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายบุณยเกียรติ เกียรติบรรจง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย