ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting