ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศและเอกสาร (ฉบับร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์)

img

ประกาศและเอกสาร (ฉบับร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์) เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 โดยทำหนังสือถึง อธิบดีกรมการศาสนา ส่งมายัง กลุ่มพัสดุฯ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา เลขที่ 10 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น 2 ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-209-3729 โทรสาร. 02-202-9634 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]