ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

img

ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล กรมการศาสนาร่วมกับวัดประจำรัชกาล ทั้ง ๙ วัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รับบริการอย่างมีความสุข โดยการจัดบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. วิ่งรับ – ส่ง บริการพุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระตามวัดเป้าหมายทั้ง ๙ วัด ซึ่งจะวิ่งรับ – ส่ง ผ่านหน้าวัดทุกๆ ๓๐ นาที ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวนวันละ ๘ คัน ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยในช่วงวันดังกล่าวจะมีพระธรรมวิทยากรนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา บรรยายธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมีพระธรรมวิทยากรหรือมัคคุเทศก์ นำชมวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย วัดประจำรัชกาล ๙ วัด ได้แก่ รัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรสาราม รัชกาลที่ ๔ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัชกาลที่ ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร รัชกาลที่ ๗ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๘ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

รูปภาพ