ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

img

ตามหนังสือสำนักนายรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๙/ว ๖๖๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งเรื่องพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา