ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรีในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ และประสานส่งเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องผ่านช่องทางดังกล่าว

img

ด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรีในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ และประสานส่งเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องผ่านช่องทางดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สรุปได้ว่า “ขอให้ติดตามผลการดำเนินงานเรื่องที่สำคัญ กรณีที่ทำได้/ทำไม่ได้ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้นำชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้ทุกประเด็น และเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อนึ่ง ทุกเรื่องหากเป็นข้อบกพร่องเรื่องหน้าที่ของส่วนราชการใดขอให้แก้ไขทันที หรือหากเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน หรือเกี่ยวกับการปฏิรูปให้ส่งเรื่องให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศต่อไป” รายละเอียดตามเอกสารแนบ