ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ย้ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

img

ด้วยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ได้บัญญัติโอน “ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ” มาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามรายละเอียด ดังนี้