ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 18 ก.ค. 2560 (ที่ นร 0505/ว 361 ลว. 20 ก.ค. 2560)

img

1. ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในประชุม วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพาราในประเทศ 2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือปลูกสัปปะรดพันธุ์เอ็มดีทู (MD2) 3. ตามที่ได้มีข้อสั่งการ กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 4. มอบหมาย รองนายรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาการตรวจตรา 5. ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง 6. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย) และกลาโหม จัดทำแผนสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ 7. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า 8. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปลูกป่า 9. ให้ทุกส่วนราชการ แผนการดำเนินงาน เตรียมการและดำเนินการ สนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล 4.0