ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสหากิจ

img

นโยบายรัฐวิสาหกิจได้เสนอแนวทาวการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1. ให้นำ Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 2. ในการแต่งตั้งกรรมการอื่น โดยตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอำนาจเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 3. ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น 4. ไม่แต่งตั้ง สนช. ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม 5. ให้มีผู้แทน กค. ที่เป็นข้าราชการประจำ เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสากิจ 6. ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ในกระทรวงเจ้าสังกัด ดูแลการประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จำนวน 1 คน 7. ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสากิจ ให้มีผู้ดำรงตำแหน่งใดในส่วนราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งใดในส่วนราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งนั้นจะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน 8. กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจกำหนดให้มีผู้แทนหน่วยต่าง ๆ เป็นกรรมการ 9. ในกรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการการประจำไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ เกษียณอายุ เป็นข้าราชการประจำ ให้แต่งตั้งราชการคนใหม่แทน