ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 4 ก.ค. 60 (ที่ นร 0505/ว 334 ลว. 6 พค. 2560)

img

1. ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงาน 2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการครลัง 3. ให้กระทวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการ 4. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดมาตรการ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ 5. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำกับติดตามการดำเนินการ 6. ตามที่ได้มีข้อสั่งการ 7. ตามที่ ครม. เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 (ร่าง) 8. ให้กระทรวง ศก. ร่วมกับ ทสส.