ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[27-ธ.ค.-2558/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: สัมมนาใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการ

img

คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: สัมมนาใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สาเหตุหนึ่งของปัญหาการทุบทำลายโบราณสถานภายในวัดวาอาราม คือ พระสงฆ์ไม่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 10 พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ระบุไว้ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดี หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี"

รูปภาพ

เอกสารประกอบ