ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 11 ก.ค. 60 (ที่ นร 0505/ว 344 ลว. 12 ก.ค. 2560)

img

ด้านสังคม 1. ตามที่ได้มีคำสั่ง คสช. ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง 1.1 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดำเนิงาน 1.2 ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ 2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดำเนินการ 3. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2558

เอกสารประกอบ