ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมการศาสนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

img

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ