ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสิมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของกรมการศาสนา จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐในปี พ.ศ. 2565

img