ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม)

img

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม)