ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

img

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)