ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [21-พ.ย.-2558/ไทยรัฐ] ไทยชวนจีนทัวร์ธรรมะรู้วิถีพุทธ

  ไทยชวนจีนทัวร์ธรรมะรู้วิถีพุทธ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวภายหลังนายจ้าว เว่ยซิง อธิบดีกรมการศาสนา นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นายบุญยง ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมธุรกิจยุคใหม่ไทยจีน ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ว่า การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาของไทยกับสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมีมาอย่างยาวนาน ล่าสุด ศน. ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว สนับสนุนให้ชาวจีนได้เรียนรู้แก่นแท้พระพุทธศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวไทยถิ่นธรรมะ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนจิตใจ เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยใช้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากสำนักปฏิบัติธรรมของวัดต่างๆ อาทิ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดพิชยญาติการาม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดยานนาวา เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจีนจะได้เรียนรู้แก่นแท้พระพุทธศาสนาผ่านวิถีชีวิตคนไทย เช่น ตักบาตร การปฏิบัติธรรม การวิปัสสนากรรมฐาน ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น.

  อ่านต่อ
 • [22-พ.ย.-2558/โพสต์ทูเดย์] กรมการศาสนาพาคนเข้าวัด

  คอลัมน์ แวดวงสงฆ์: กรมการศาสนาพาคนเข้าวัด โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กรมการศาสนา ทำงานเพื่อพระศาสนา โดยเป็นแกนนำเชิญ 10 หน่วยงาน รัฐ-องค์กรพุทธ-สถานศึกษาเข้าวัดสมาน สุดโตวันพระ เพื่อรักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม โดยเมื่อ วันที่ 18 พ.ย. 2558 ได้เลือกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นวัดแรก

  อ่านต่อ
 • [22-พ.ย.-2558/ข่าวสด] หน่วยงานรัฐ-องค์กรพุทธเข้าวัดวันพระปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ-เรียนรู้คำสอนศาสนาพุทธ

  หน่วยงานรัฐ-องค์กรพุทธเข้าวัดวันพระปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ-เรียนรู้คำสอนศาสนาพุทธ ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการศาสนา จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่าย นักเรียนจากโรงเรียนวัดราชบพิธ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

  อ่านต่อ
 • [23-พ.ย.-2558/มติชน] การประชุมศาสนิกสัมพันธ์

  ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: เป็นหนึ่ง มติชน ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็น ปธ.ในการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีผู้แทนจาก 5 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา เมื่อเร็วๆ นี้

  อ่านต่อ
 • [24-พ.ย.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ทักษะชีวิตด้วยหลักธรรม โรงเรียนดังกรุงเทพฯ-นำร่อง

  ทักษะชีวิตด้วยหลักธรรม โรงเรียนดังกรุงเทพฯ-นำร่อง ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากสภาพปัญหาสังคมเบี่ยงเบนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากลอง มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นปัญหาสังคม เช่น พฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ยกพวกตีกัน ยาเสพติด จับกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา เห็นว่าควรช่วยกันสอนทักษะชีวิต การแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ จัดทำแนวทางปลูกปัญญาด้วยมิติศาสนาเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน โดยเน้น 3 เรื่อง ดังนี้ น้อมนำหลักธรรมแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ดำเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทย ทำให้เด็กมีทักษะในการปรับตัวอยู่ในสังคม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

  อ่านต่อ
 • แนวทางการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  แนวทางการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  อ่านต่อ
 • ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2559

  เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปนมัสการและประกอบศาสนกิจ ณ แดนพุทธภูมิ คือ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สถานที่ปรินิพพาน และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย-เนปาล

  อ่านต่อ
 • ราคากลางโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2559

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

  อ่านต่อ
 • [17-พ.ย.-2558/ข่าวสด] ฝูงบินฝรั่งเศสบอมบ์ขยี้22จุดชำระแค้นไอเอสถล่มราพณาสูร!ฐานลับในซีเรียผนึก'เบลเยียม'ล่าผู้ก่อการร้าย

  ฝูงบินฝรั่งเศสบอมบ์ขยี้22จุดชำระแค้นไอเอสถล่มราพณาสูร!ฐานลับในซีเรียผนึก'เบลเยียม'ล่าผู้ก่อการร้ายบิ๊กป้อมสั่งเข้มสถานทูตในไทย ฝรั่งเศสเปิดชื่อ 7 ก่อการร้ายที่ร่วมกันโจมตีปารีสแฉวางแผนร่วมกันมาจากซีเรีย ลุยเอาคืน ไอเอสแล้ว ส่งเครื่องบินรบ 10 ลำของ กองทัพอากาศ บินจากฐานทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดน ทิ้งระเบิด 22 ลูก ใส่ฐานตั้งมั่นกองกำลังไอเอสในเมืองอัร-ร็อกเกาะฮ์ ทางตอนเหนือของซีเรีย ระบุสามารถทำลายล้างฐานบัญชาการกองกำลัง ศูนย์จัดหานักรบ คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงค่ายฝึกกองกำลังก่อการร้ายได้อย่างราบคาบ ด้านอียูเตรียมประชุมหารือป้องกันภัยก่อ การร้าย ลั่นพร้อมอยู่เคียงข้างฝรั่งเศส บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่ประสานเสียงสั่งหน่วยความมั่นคง เข้มงวด

  อ่านต่อ
 • [17-พ.ย.-2558/ข่าวสด] โครงการเข้าวัด-วันพระชมศิลปะ 'วัดศรีสุดาราม'

  โครงการเข้าวัด-วันพระชมศิลปะ 'วัดศรีสุดาราม' ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เทศกาลวันออกพรรษา 2558 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นอกจากญาติโยมสาธุชนวัดศรีสุดารามแล้ว ยังมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กรมบังคับคดี ท่าอากาศยาน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมสรรพากร ร่วมทำกิจกรรมตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน

  อ่านต่อ
 • [17-พ.ย.-2558/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] ศน.นำร่องปลูกปัญญาด้วยมิติศาสนา

  ศน.นำร่องปลูกปัญญาด้วยมิติศาสนา เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.)เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันส่งผลให้เยาวชนมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมซึ่งเป็นปัญหาสังคมได้ เช่น การแสดงออกที่รุนแรง การทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด เด็กแว้น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ศน.จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ จัดแนวทางปลูกปัญญาด้วยมิติศาสนา

  อ่านต่อ
 • [18-พ.ย.-2558/ข่าวสด] ศน.สอนทักษะชีวิต-พัฒนาการเรียน นำร่อง3ร.ร.ในกรุงเทพฯ

  ศน.สอนทักษะชีวิต-พัฒนาการเรียน นำร่อง3ร.ร.ในกรุงเทพฯ ข่าวสด ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาสังคมเบี่ยงเบนในปัจจุบันมีผลกระทบต่อเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากลอง มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นปัญหาสังคม เช่น พฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ยกพวกตีกัน ยาเสพติด จับกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดคุณธรรมจริยธรรม

  อ่านต่อ