ทำเนียบผู้บริหารกรมศาสนา

 • img

  นายชัยพล สุขเอี่ยม

  อธิบดีกรมการศาสนา

 • img

  นายสำรวย นักการเรียน

  รองอธิบดีกรมการศาสนา

  นายพจนาถ ปัญญาศิลป์

  ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ • img

  นางสาวฐิติมา สุภภัค

  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


 • img

  นายธนพล พรมสุวงษ์

  เลขานุการกรมการศาสนา


 • นายอนุชา  หะระหนี

  นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ      (ด้านศาสนิกสัมพันธ์)


 • ว่าง

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม