ทำเนียบผู้บริหารกรมศาสนา

  img

  นายชัยพล สุขเอี่ยม
  อธิบดีกรมการศาสนา

  เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3701

  img

  นายธีทัต พิมพา
  รองอธิบดีกรมการศาสนา

  เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3703

  นายพจนาถ  ปัญญาศิลป์
  ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์

  เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3720 • นางสาวฐิติมา  สุภภัค
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3727


 • นายธนพล  พรมสุวงษ์
  เลขานุการกรม

  เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3717


 • ว่าง

         นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ          (ด้านศาสนิกสัมพันธ์)

 • นายประภาส  แก้วสวรรค์
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม

  เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3704