การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ลำดับ ข้อมูล รายละเอียด  URL
O1
โครงสร้าง
โครงสร้างกรมการศาสนา
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการศาสนา


2.รายละเอียดของแผนฯ ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการและแบบสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O5
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
2. ระเบียบกรมการศาสนา 
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องศาสนาอิสลาม 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องศาสนาคริสต์ 
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8
Q&A
Messenger กรมการศาสนา
O9
Social Network
การเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์
O10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กรมการศาสนา
O11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


อนุมัติโครงการ/กิจกรรมของกรมการศานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนปฏิบัติราชการและแบบสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ
O12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการให้บริการประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


คู่มือการให้บริการประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์


คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์


คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์ ภารกิจงาน : ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
O15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการอนุมัติจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิก


คู่มือจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์


คู่มือจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา


คู่มือการให้บริการขอหนังสือรับรองสำหรับผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ


คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด.
O16
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการ กระบวนงานการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างชาติ


รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการกระบวนงานการออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด


รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการกระบวนงานการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
O17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการกระบวนงานการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการกระบวนงานการให้บริการงานจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิก กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  


สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานพระราชพิธี งานพระบรมราชูปถัมภ์ งานพระบรมราชานุเคราะห์ งานราชการพิธี และงานศาสนพิธี
O18
E–Service
ระบบ E-Service สำหรับออกหนังสือรับรองผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ


ระบบการยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก


ระบบฐานข้อมูลกลางด้านศาสนา
O19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O20
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้างจำแนก ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ และสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
O22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
O23
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
O24
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๖
O25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การอนุมัติคัดเลือก การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ การพัฒนาบุคลากร


โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
O27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมการศาสนาหรือการจัดซื้อจัดจ้างกรมการศาสนา
รุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
O30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมการศาสนา
O31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
Banner "No Gift Policy"


ประกาศนโยบาย No Gift Policy
O32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมการศาสนา และนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy
O33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรป้องกันการรับสินบน


คู่มือการตรวจรับพัสดุ กระบวนงาน โครงการพัฒนาระบบ E-Service สำหรับจัดการคำขอและการรายงานผล


แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
O36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อกำหนดจริยธรรม กรมการศาสนา
O40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมการศาสนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


Banner "EIT" (อยู่ในลำดับที่ 3 ของ Banner เว็บไซต์ )


รายละเอียดและคู่มือการดำเนินการตอบแบบวัด EIT เมื่อเข้าแบนเนอร์


คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน