กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องศาสนาอิสลาม 

รายละเอียดเพิ่มเดิม
1.พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  
2.พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘