กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมการศาสนา 

รายละเอียดเพิ่มเดิม
1.ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา  
2.ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
3.ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4.ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา  
5.ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กรมการศาสนา