กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมการศาสนา 

รายละเอียดเพิ่มเดิม
1.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๒  
2.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาต่าง ๆ (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕  
3.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓  
4.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  
5.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเผยแพร่ศาสนาของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๔  
6.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด พ.ศ. ๒๕๖๔  
7.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการรับสินบนผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
8.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
9.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการควบคุมใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓  
10.ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔  
11.ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔  
12.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
13.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๓  
14.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
15.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
16.ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเผยแพร่ศาสนา