กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องศาสนาคริสต์ 

รายละเอียดเพิ่มเดิม
๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘  (ประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘)  
๒. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาโทลิคในกรุงสยามตามกฎหมาย (ประกาศมา ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑)  
๓. พระราชบัญญัติแก้ความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาดหลวง   โรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม (ร.ศ. ๑๒๘) พ.ศ. ๒๔๕๒ (ประกาศมา ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖)  
๔. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาโทลิคในกรุงสยาม ตามกฎหมาย (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖)  
๕. ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒ แก่วิกาลิอาโตอาปอสตอลิโก แห่งหนองแสง (ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๗๒)  
๖.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางการพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.๒๕๖๔