ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 28 ก.พ. 67 30 views

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระธรรมวชิรดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยมีนางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เข้าร่วม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 • 27 ก.พ. 67 22 views

  กรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระปริยัติวรานุกูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

 • 26 ก.พ. 67 6 views

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคู่สมรส นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เข้าร่วม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 • 25 ก.พ. 67 8 views

  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมวชิราธิบดี  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่ประดิษฐานในมณฑปชั่วคราว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้จิตศรัทธา ผู้บริหาร ศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมากเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 • 22 ก.พ. 67 29 views

  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน พร้อมด้วย นายวิเรนทร์ กุมาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเพิ่มพลังทางสังคม นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจน จารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายอาศีษ โคยัล อธิบดีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่เป็นองค์ดั้งเดิมที่ค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะมีขบวนอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมจัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา มีขบวนโคม ขบวนการแสดง ๔ ภาค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงจากอินเดีย ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว ขบวนรถมาฆบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รถบุปผชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ และขบวนจิตอาสา เป็นต้น หลังจากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สำหรับในส่วนภูมิภาคจะอัญเชิญไปประดิษฐานใน ๓ จังหวัดให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จะจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุส่งมอบคืนให้แก่สาธารณรัฐอินเดีย

 • 22 ก.พ. 67 14 views

  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจน จารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสอง อัญเชิญสู่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ในครั้งนี้ มีหัวหน้าคณะผู้แทนของอินเดียเป็นผู้อัญเชิญ เดินทางถึงสนามบินทหาร ดอนเมือง กองบิน ๖ โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐบาล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ร่วมรับการอัญเชิญ และมีการรับมอบ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร พระโมคัลลานะ มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย โดยมีหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ คือ ผอบที่พบมีข้อความจารึกด้วยอักษรพราหมี (Brahmi) แปลได้ว่า “ที่บรรจุพระสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้านี้ เป็นของสากยราชสุกิติ กับพระภาตา พร้อมทั้งพระภิคินี พระโอรสและพระชายา สร้างขึ้นอุทิศถวาย” พระบรมสารีริกธาตุนี้ นับเป็นองค์ดั้งเดิม ที่ค้นพบที่สถูปโบราณ ปิปราวาห์ เมืองกบิลพัสดุ์ ในสมัยพุทธกาล ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ นิวเดลี ส่วนพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั้น อัญเชิญมาจากเมืองสาญจี รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งห่างจากนิวเดลี ๗๓๑ กิโลเมตร

 • 19 ก.พ. 67 136 views

  รัฐบาลจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. รัฐบาลจัดแถลงข่าวพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกลอรี่ ๕ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ดำเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และกระบี่ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่เป็นองค์ดั้งเดิม ที่ค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนร่วมรับขบวนการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในส่วนกลาง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนโคม ขบวนการแสดง ๔ ภาค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงจากอินเดีย ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว ขบวนรถมาฆบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รถบุปผชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ และขบวนจิตอาสา เป็นต้น และในเวลา ๑๗.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในมีพิธีเปิดงาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในส่วนภูมิภาค อัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน ๓ จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่

 • 16 ก.พ. 67 30 views

  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ (คณะกรรมการ ฝ่ายพิธีการทางศาสนา) โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Metting

 • 16 ก.พ. 67 18 views

  กรมการศาสนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 • 15 ก.พ. 67 37 views

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีดังนี้

 • 13 ก.พ. 67 38 views

  วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้แทนกระทรวง องค์กรอิสระ หน่วยงานอิสระ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 และผ่านระบบออนไลน์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จากความร่วมมือ มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายหลักทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น สำหรับตัวชี้วัดภายใต้แผนย่อย จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย (2) จำนวนเครือข่าย/องค์กร จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ (3) จำนวนหน่วยงานภาครัฐ มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (4) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ที่ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 เป็นฐานในการคำนวณเป้าหมาย ปี 2567 (5) จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) และ (6) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย (7) จำนวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการสำรวจเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 แต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็นตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจในการร่วมกันผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในปี พ.ศ. 2566 ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายคุณธรรม ผ่านกลไกการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมจำนวน 42,430 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวนเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 39,102 แห่ง พบว่า ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,328 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นความสำเร็จในเชิงรูปธรรมหรือคุณธรรมจับต้องได้ โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำและต่อยอดความดี และเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการเข้ามาหนุนเสริมและสร้างประโยชน์สังคมร่วมกันจากระบบเครดิตสังคมดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางเพื่อเป็นจุดเน้นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมหลัก 3 มิติ และคุณธรรม 5 ประการ ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา โดยการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2567 ได้กำหนดจุดเน้นในเรื่อง หลักธรรมทางศาสนา และหลักคุณธรรมด้านวินัย สุจริต และกตัญญู ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นรากฐานในการยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมต่อไป ////

 • 10 ก.พ. 67 9 views

  วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมร่วมชมการออกร้านค้าของชุมชนมุสลิม โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละประชาชน เข้าร่วม ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี