ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

การประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมพร้อมการนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมพร้อมการนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม