ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

การประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลนำเสนอภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลนำเสนอภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม