ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม ให้เป็นพื้นที่บริการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม ให้เป็นพื้นที่บริการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม ให้เป็นพื้นที่บริการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ผลจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ส่งผลให้บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และน่าใช้บริการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมจิตอาสายังช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติอีกด้วย ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน