ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณรฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรฯ

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมาย นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ๑.จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนฯ (วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดยานนาวา) ๒.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน (วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน 2566 ณ วัดปทุมวนาราม) ๓.จัดพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์แห่งชาติ) (วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดปทุมวนาราม) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะทำงานฯของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานฯ ดังกล่าว เพื่อวางแผน ประสานงานการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย