ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม