ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลการดำเนินงาน พบว่า ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 4.56 คะแนน เป็น 4.74 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานการณ์คุณธรรมและการปลอดทุจริตของสังคมไทยที่ดีขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ การยกระดับเครือข่ายทางสังคมเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2566 ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่งผลให้ทิศทางและแนวโน้มของคุณธรรม 5 ประการของสังคมไทย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น “สังคมคุณธรรม”